zondag, 4. april 2010 - 12:22

Formateur Hengelo geeft opdracht terug

Hengelo

Formateur Jessica ter Hofte heeft vrijdag 2 april de opdracht teruggeven nadat verkennende gesprekken tussen diverse partijen zijn vastgelopen.

Het CDA Hengelo heeft op woensdag 17 maart Jessica ter Hofte als formateur benoemd. Op donderdag 25 maart heeft zij haar eerste tussenrapportage gepresenteerd. Na gesprekken concludeerde zij toen dat de variant CDA-PvdA-VVD en BurgerBelangen op inhoudelijke gronden de meeste kans van slagen had. De PvdA heeft toen aangegeven graag een gezamenlijke inhoudelijke verkenning te zien en daar de SP graag bij te willen betrekken.

De formateur heeft dit verzoek voorgelegd aan het CDA, VVD en BurgerBelangen. Zij hebben ingestemd met dit verzoek. Op maandag 29 en dinsdag 30 maart hebben deze verdiepende gesprekken plaatsgevonden. Op vrijdag 2 april concludeert de formateur Ter Hofte dat er uit de groep partijen CDA, PvdA, BB, SP en VVD geen vierpartijen-college te formeren is. De reden hiervan is dat de PvdA, ondanks grote inhoudelijke verschillen tussen CDA en SP, blijft vasthouden aan de deelname van de SP in een college.

‘De PvdA heeft gezien welke inhoudelijke verschillen er zijn met de SP en welke overeenkomsten te vinden zijn met het CDA, BB en VVD. Ondanks deze feiten is de PvdA niet bereid mee te bewegen. Dit maakt het succesvol formeren van een college dat 4 jaar lang een zware taak krijgt (15 miljoen bezuinigen) onmogelijk’, aldus Hofte,


Verdiepende gesprekken
Op maandag 29 en dinsdag 30 maart hebben inhoudelijke gesprekken plaatsgevonden met de 5 partijen gezamenlijk. Er is van gedachten gewisseld over belangrijke thema’s als de grote bezuinigingsoperatie waar de gemeente voor staat, de visie op de stedelijke ontwikkeling van Hengelo maar ook de visie op de sociale structuur in Hengelo.


Verschil CDA — SP
Het CDA heeft in de verdiepende gesprekken geconstateerd dat de visie op de stad door de SP inhoudelijk te ver af staat van de visie van het CDA. Het CDA wil aandacht voor de binnenstad, Hart van Zuid, inzet op veiligheid en een goed economisch klimaat. Hierop moet, naast de noodzakelijke bezuinigingen, wat het CDA betreft ingezet worden. Het CDA wil een aantrekkelijke stad met goede fysieke en sociale infrastructuur. De SP deelt deze ambities niet en legt prioriteit alleen bij het investeren in de wijken.


Overeenkomsten CDA, PvdA, BB en VVD
Tijdens de verdiepende gesprekken bleek dat de partijen CDA, PvdA, BB en VVD op vele terreinen elkaar in een coalitieakkoord zouden kunnen vinden. Alle partijen realiseren zich dat het een zware periode gaat worden waarbij er geen taboes op bezuinigingsrichtingen gelegd moeten worden.

Tegelijkertijd zal er in het kader van de bezuinigingen zowel naar sociale voorzieningen (bijvoorbeeld dubbellingen in projecten) als naar fysieke zaken (wegonderhoud) gekeken moeten worden om uberhaupt aan de bezuinigingsopdracht te kunnen voldoen. Een goede balans daarin is noodzakelijk.

De SP geeft aan primair naar de fysieke zaken te willen kijken en niet naar de sociale pijler. Ook kijkt de SP anders aan tegen de inrichting van de samenleving dan de andere partijen. “Hier zal een zwaar accent komen te liggen op de gemeente. In tijden van bezuinigingen moeten we juist nadenken en herbezinnen op de rol van de gemeente. Hierbij passen geen taboes of dogma’s, zo vindt het CDA.”

Overleg formateur met CDA en PvdA
Op vrijdagochtend 2 april heeft de formateur gesproken met het CDA en de PvdA. Beide partijen hebben, na een overleg op donderdag 1 april, nagedacht over de bevindingen uit de inhoudelijke verdieping en mogelijke coalities. Voor beide partijen was cruciaal dat “de ruggengraat” in stand zou blijven, ook als dit een vijfpartijen college nodig zou maken. Andere scenario’s, waarbij slechts het CDA danwel de PvdA was opgenomen, werden door beide nadrukkelijk als minder wenselijk beschouwd op donderdag 1 april.

‘Echter de PvdA kiest ervoor, zo bleek vrijdag 2 april, om de SP vast te houden boven het CDA. Hiermee valt de ruggengraat uit elkaar en ontstaat een nieuwe situatie, ik geef als formateur dan ook mijn opdracht terug’, aldus Ter Hofte.
Provincie:
Tag(s):