donderdag, 28. januari 2010 - 21:42

Gemeente Almere en Ymere presenteren ontwikkelingsplan Almere Hout Noord

Almere

Van negen essays naar drie masterplannen, van drie masterplannen naar één gezamenlijk Ontwikkelingsplan: in de ontwikkeling van de sociaal duurzame woon- en werkwijk Almere Hout Noord is opnieuw een mijlpaal bereikt. Adri Duivesteijn, wethouder Duurzame en Evenwichtige Ontwikkeling in Almere, en Stefan Schuwer, bestuurder van woningbouwcorporatie Ymere, presenteerden vandaag het Ontwikkelingsplan voor de ‘Wijk voor Initiatieven’.

Centraal in dit Ontwikkelingsplan staat het stimuleren van initiatieven van onderop; ideeën en gedachten van de mensen zélf. Daarnaast hebben de gemeente Almere en Ymere de inzet verhoogd: Almere Hout Noord is niet alleen sociaal duurzaam, maar is ook op economisch en ecologisch gebied toekomstbestendig.

In de ‘Wijk voor Initiatieven’ wordt de wijze van wonen en werken niet van bovenaf opgelegd, maar van onderop geïnitieerd. Toekomstige bewoners, ondernemers en instellingen worden uitgedaagd om met initiatieven te komen die bij deze ambitie passen. Door middel van zogenaamde Buurtschuren, Ontmoetingsroute, Kanspanden en Talenthuizen krijgen bewoners de mogelijkheid in gezamenlijkheid ideeën te ontwikkelen en in praktijk te brengen. Dit bevordert de sociale samenhang binnen de wijk en zorgt dat de wijk aantrekkelijk blijft. In Almere Hout Noord worden wonen en werken nadrukkelijk gecombineerd. Met name in de Noorderhoutlaan, de hoofdstraat die als een rode draad door de wijk loopt, is sprake van een mix van woningen, detailhandel en ondernemingen, horeca en voorzieningen. Er wordt aangezet tot een Participatie Onderneming, die initiatieven uit de wijk aanjaagt, mogelijk maakt en beloont.

In lijn met de Almere Principles wordt Almere Hout Noord ook een economisch en ecologisch duurzame wijk. Economische duurzaamheid vertaalt zich met name in het dichten van het ‘gat tussen zolder en bedrijventerrein’; er zijn talloze mogelijkheden voor kleine en middelgrote bedrijven, van de zolderkamer tot het A6-park. Op het terrein van ecologische duurzaamheid, is de ambitie om Hout Noord als energieonafhankelijke en klimaatneutrale wijk te ontwikkelen, waarin het duurzaamheidsbewustzijn van wijkvestigers wordt geprikkeld. Er liggen plannen op het gebied van bijvoorbeeld warmte- en energieopwekking, het scheiden van afvalwaterstromen, het toepassen van de Cradle-to-Cradle filosofie en het opwekken van eigen windenergie. Sommige van deze plannen zijn realistisch en eenvoudig toepasbaar, andere plannen moeten nader worden uitgewerkt en worden onderzocht .

Direct naast het woongebied komt het regionale bedrijventerrein: het A6-park. Dit circa 80 hectare grote bedrijventerrein is bedoeld voor grootschalige detailhandel op het gebied van wonen en voor gemengde bedrijven. Door de goede bereikbaarheid via de A6 en A27 zijn de kansen voor dit regionale bedrijventerrein uitstekend.

In maart 2008 daagde de gemeente Almere álle woning corporaties uit te komen met een definitie van een sociaal duurzame wijk en in een essay te beschrijven hoe Almere Hout Noord kan worden ontwikkeld tot een wijk waar níet het marktdenken centraal staat, maar waar het gaat om de mensen die in de wijk wonen en werken . De negen essays werden beoordeeld door een onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van oud-minister Pieter Winsemius. Op basis van deze beoordeling werd aan Ymere, Vestia en Stadgenoot gevraagd om het essay te vertalen in een masterplan. De beoordelingscommissie heeft de gemeente aanbevolen om het plan van Ymere verder uit te werken. Ymere, zo beargumenteerde de commissie, bleek het beste in staat de toekomstige bewoners bij de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van de wijk te betrekken. Het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad hebben deze aanbeveling overgenomen.

In de afgelopen half jaar hebben de gemeente Almere en Ymere intensief samengewerkt aan de vertaalslag van het masterplan naar een ruimtelijk raamwerk en gezamenlijk draagvlak. Toekomstige bewoners en ondernemers zijn betrokken via een Walk In, gehouden op 12 oktober 2009. Tijdens deze inloopavond konden zij zich laten informeren over de plannen voor Almere Hout Noord, en konden zij aangeven wat zíj verwachten van deze ‘Wijk voor Initiatieven’. Diverse initiatieven zijn op deze avond en in de weken daarna via de website aangemeld. Deze inbreng is waar mogelijk meegenomen in het vandaag gepresenteerde Ontwikkelingsplan.

In 2010 en 2011 worden stappen gezet om begin 2012 te kunnen starten met de bouw van Almere Hout Noord. Het Ontwikkelingsplan wordt vertaald in een bestemmingsplan, de eerste fase in het verkaveling- en inrichtingsplan wordt uitgewerkt, de hoofdinfrastructuur en energie-infrastructuur worden uitgediept, er worden voorbereidingen getroffen om de grond bouwrijp te maken en de Participatie Onderneming wordt verder ingevuld. Daarnaast zijn de gemeente Almere en Ymere in overleg over het meest geschikte samenwerkingsmodel: afspraken over ontwikkeling en zeggenschap.
Provincie:
Tag(s):