dinsdag, 11. mei 2010 - 22:38

Gemeente De Wolden sluit 2009 af met positief saldo

Zuidwolde

De gemeente De Wolden heeft 2009 afgesloten met een positief saldo van € 3,8 miljoen op de rekening. De financiële stukken over 2009 worden op 27 mei door de gemeenteraad behandeld. Ook bespreekt de raad de bestemming van het rekeningresultaat. Hierbij wordt rekening gehouden met het somber financieel beeld vanaf 2012 als gevolg van de economische crisis en de lagere bijdrage uit het Gemeentefonds.

In de begroting 2009 was al uitgegaan van een positief saldo van € 2 miljoen. Door eenmalige meevallers is dit bedrag positief bijgesteld met € 1,8 miljoen. Deze voordelen hadden vooral betrekking op een terugontvangst van btw over de sportaccommodaties en een incidentele meevaller in de bouwgrondexploitatie.

Wethouder Henk Lammers geeft namens het college aan: “De gemeente De Wolden heeft ook in 2009 het solide financiële beleid voorgezet. Dat is op zich mooi, maar mag niet verhullen dat er voor de jaren na 2011 tekorten dreigen. Hoeveel dit zal zijn, hangt onder anderen af van het nieuwe kabinet. Toch moeten we nu al rekening houden met de donkere wolken die over onze gemeente komen drijven.”

Het collegeprogramma geeft aan dat de invulling van bezuinigings- en ombuigingsmaatregelen door de gemeenteraad en het college van B&W op elkaar afgestemd wordt. Beiden vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Ook worden inwoners, verenigingen en instellingen hierbij betrokken. De gemeente spant zich maximaal in om ook vanaf 2012 het huidige niveau van voorzieningen en de leefbaarheid in stand te houden.

In 2009 is er opnieuw op een actieve en betrokken wijze gewerkt door én voor de gemeente. De belangrijkste investeringen in 2009 waren de herinrichting Zuideresweg in Zuidwolde, de bouw van de brede scholen in de Wijk en Ruinerwold, de verbouw van OBS Esdalschool in Veeningen, de renovatie waterbehandelingsinstallatie zwembad De Slenken in de Wijk en de uitbreiding van de begraafplaats in Zuidwolde. In 2009 is voor een bedrag van 11 miljoen euro geïnvesteerd.
Provincie:
Tag(s):