woensdag, 13. oktober 2010 - 9:41 Update: 08-07-2014 1:02

Global CCS Institute geeft 1,5 miljoen aan onderzoek CO2-opslag

Rotterdam

Deltalinqs, partner van het Rotterdam Climate Initiative,
ontvangt anderhalf miljoen euro subsidie van het Global Carbon Capture Storage Institute (Global CCS Institute). Het geld wordt gebruikt voor verdere ontwikkeling van CO2-afvang, transport en —opslag (CCS).

Dat staat in een overeenkomst die is getekend door de Board van
het Instituut en het Rotterdam Climate Initiative (RCI). CCS is een belangrijke techniek om de Rotterdamse doelstelling - halvering van de CO2-uitstoot in 2025 — te realiseren, naast energie efficiëntie en duurzame energie.

Met deze steun voert Rotterdam het komende jaar drie aanvullende onderzoeken uit rond CCS. Het Global CCS Institute werkt met organisaties en overheden om de brede commerciële ontwikkeling van CCS te versnellen, waarbij de technologie wordt ingezet bij het verminderen van de wereldwijde CO2-uitstoot. Een van de manieren daarvoor is het
stimuleren van onderzoek en kennisuitwisseling bij pilot- en demonstratieprojecten elders in de wereld, zoals Rotterdam.

Het RCI is een van de eerste partijen die een bijdrage krijgt van
het Projects Support Programma van het Instituut.

Blijk van erkenning
CCS-Platformvoorzitter Ger van Tongeren is blij met de erkenning die spreekt uit deze ondersteuning: “De belangstelling van het Instituut voor onze ervaringen illustreert de koploperpositie van Rotterdam en bevestigt dat Rotterdam ook internationaal gezien wordt als kansrijke locatie voor CCS. De aanwezigheid van zowel energiebedrijven als industrie op
een beperkt grondgebied, én de nabijheid van opslaglocaties op de Noordzee, maakt het mogelijk om met alle benodigde partijen samen te werken aan een totale infrastructuur voor afvang, transport, hergebruik en opslag van CO2. Het is belangrijk om dat — ook internationaal — te laten zien. Dit instituut helpt ons om een aantal issues veel diepgaander
te onderzoeken dan we anders zouden kunnen doen.”

Onderzoeken
De onderzoeken die het Global CCS Institute medefinanciert hebben betrekking op drie
terreinen:
• Onafhankelijk onderzoek naar CO2-opslaglocaties op zee
CO2-opslag op zee inderdaad de meest logische en haalbare zijn en of er geen opties over het hoofd worden gezien. Verder zal dit onderzoek de kosten en baten, de risico’s en technische randvoorwaarden analyseren.
• Optimalisatie van de CO2-transportketen (schip en pijplijn)
Deze studie richt zich op de optimalisatie van het Liquid Logistics Shipping Concept. Anthony Veder (rederij) en Vopak (tankopslag) ontwikkelen samen met partners een
totaaloplossing om afgevangen CO2 van uitstotende bedrijven naar opslaglocaties onder zee te vervoeren. Afgevangen CO2 wordt gasvormig of in vloeibare vorm getransporteerd naar een tussenstation (CO2-hub). Daar vandaan wordt het via een pijplijn en/of per zeeschip vervoerd wordt naar uitgeputte gasvelden of producerende olievelden ten behoeve van een hogere olieproductie. Het schip kan op zee zelfstandig CO2 in de velden injecteren, waardoor dit een flexibele en betrouwbare oplossing is. Alle onderdelen van de logistieke keten worden tijdens deze studie kritisch tegen het licht gehouden om tot een optimalisatie van dit concept te komen.
• De business case Rotterdam CCS
Dit is een case study over het Rotterdamse CCS-project. Het onderzoek geeft inzicht in de leerervaringen die in Rotterdam zijn opgedaan tijdens het realiseren van (het voortraject naar) CCS, met nadruk op de samenwerking tussen verschillende industriële partijen en organisaties.

Global CCS Institute
Het Global CCS Institute werkt met organisaties en overheden aan versnelling van de brede commerciële ontwikkeling van CCS, waarbij de technologie wordt ingezet bij het verminderen van de wereldwijde
CO2-uitstoot. Het tussendoel van het Instituut is versnelling van de ontwikkeling van 20 grootschalige demonstratieprojecten op commerciële schaal in 2020. Het Instituut is gevestigd in Australië en heeft kantoren en vertegenwoordigers in Europa en Noord-Amerika. Het speelt een belangrijke rol in kennisdeling over demonstratieprojecten en werkt aan wetgevende, beleidsmatige, commerciële en financiële randvoorwaarden voor de wereldwijde commerciële ontwikkeling van CCS.

Rotterdam Climate Initiative
Een beter klimaat voor mens, milieu en economie. Dat is de uitdaging voor initiatiefnemers Havenbedrijf Rotterdam N.V., gemeente Rotterdam, ondernemersorganisatie Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond. Het RCI creëert een beweging waar overheid, organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners samenwerken aan halvering van de CO2-uitstoot, aanpassen aan klimaatverandering en versterking van de Rotterdamse economie. RCI ziet het veranderende klimaat niet alleen als een bedreiging maar ook als kans. Klimaataanpak is onvermijdelijk maar is ook goed voor de Rotterdamse economie en werkgelegenheid. En het leidt tot een betere woon- en leefomgeving.
Categorie:
Tag(s):