vrijdag, 18. juni 2010 - 14:34

Hirsch Ballin:Dreigingsniveau blijft beperkt

Den Haag

Het dreigingsniveau tegen Nederland wordt gehandhaafd op beperkt. Dat schrijft minister Hirsch Ballin van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de voortgangsrapportage Terrorismebestrijding die vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Trends die de afgelopen periode op nationaal en internationaal niveau zijn onderkend komen op hoofdlijnen overeen met die in het vorige dreigingsbeeld. Het profiel van Nederland blijft passen in het internationale jihadistische vijandbeeld, waarbij al langer geldt dat de kans op terroristische aanslagen groter is voor Nederlandse belangen in het buitenland.

Dat geldt dus ook voor Nederlandse belangen tijdens het WK in Zuid-Afrika. Daarnaast komt de dreiging tegen Nederland zelf nog steeds voornamelijk vanuit transnationale netwerken die zich vooral zouden kunnen manifesteren via Nederlandse of Europese jihadisten die terugkeren uit trainingskampen of strijdgebieden.

WK Zuid-Afrika
De situatie rondom mogelijke dreiging tegen het Wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de Nederlandse overheid. In nauw overleg tussen de Nederlandse en Zuid-Afrikaanse autoriteiten zijn uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen. Zo kunnen oranjesupporters zoveel mogelijk veilig van het WK genieten en kan Oranje zelf zich veilig en ongestoord op de wedstrijden voorbereiden.

Tegengaan gewelddadige radicalisering
Er is in de voortgangsrapportage ook nadrukkelijke aandacht voor het tegengaan van terrorisme op internet. Het internet vormt nu een constante factor wanneer het gaat om rekrutering, beraming en logistieke transnationale planning van aanslagen, terwijl dat eerder vooral ging op basis van in trainingskampen gelegde persoonlijke contacten.

De internationale dimensie van complotten en de samenhang met het gebruik van internet maakt het lastig om tijdig zicht te krijgen op een terroristische dreiging. Daarom is er ook op dit gebied sprake van nauwe nationale en internationale samenwerking tussen organisaties die terrorisme bestrijden.

Internet
Nederland zal de komende periode bijvoorbeeld het voortouw nemen bij het project Illegal use of the Internet. In nauwe samenwerking met de Europese Commissie en partnerlanden als Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk zal de publiekprivate samenwerking bij het bestrijden van terrorisme op het internet op Europees niveau worden vormgegeven.

Nederland is in internationaal verband voorloper bij de aanpak van terrorisme op het internet waar het gaat om zelfregulering. De gedragscode Notice-and-Take-Down, die in 2008 tot stand is gekomen, wordt internationaal erkend als een best practice op het gebied van zelfregulering bij de aanpak van illegale content op het internet.

Ook in VN-kader is de NCTb actief betrokken bij het uitdragen van best practices op het gebied van publiekprivate samenwerking bij het bestrijden van het gebruik van internet voor terroristische doeleinden.

Voortgangsrapportage Terrorismebestrijding
De rapportage verschijnt elke zes maanden en schetst de voortgang bij de ontwikkeling en uitvoering van het antiterrorismebeleid, zoals het tegengaan van (gewelddadige) radicalisering, de internationale samenwerking, het creëren van slagvaardige instrumenten en organisatie, mensenrechten en het treffen van veiligheidsmaatregelen. Het is de twaalfde keer dat de voortgangsrapportage wordt uitgebracht.
Provincie:
Tag(s):