vrijdag, 22. januari 2010 - 13:15

Jacht in Limburg weer geopend

Maastricht

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten de jacht op wilde eenden, houtduiven, fazanten en konijnen te heropenen. Ook wordt de opschorting van de ontheffingen voor het doden van grauwe ganzen en kolganzen beëindigd.

Wildsoorten kunnen als gevolg van extreme weersomstandigheden in de situatie verkeren dat jacht op de betreffende soorten met het oog op instandhouding niet langer toelaatbaar geacht wordt. Op 4 januari werd daarom besloten dat de winterse weersomstandigheden aanleiding gaven om de jacht te sluiten. Ook werden een aantal ontheffingen opgeschort. Het ging om ontheffingen voor het doden van overwinterende grauwe ganzen en kolganzen in het kader van de bestrijding van schade aan landbouwgewassen buiten de voor deze soorten aangewezen foerageergebieden. De sneeuwlaag zorgde ervoor dat het voedsel voor de zeer moeilijk bereikbaar was. Voor wilde eenden gold specifiek dat de ijsbedekking van stilstaande wateren de dieren kwetsbaar maakte in de schaarse wateren die niet waren dichtgevroren. Veldwaarnemingen toonden aan dat de dieren inmiddels weer volop hun voedsel kunnen vinden op graslanden en dat het ijsdek op veel grotere stilstaande wateren is verdwenen.

Er is geen reden om aan te nemen dat de conditie van de dieren door het winterweer van de afgelopen periode zodanig is verslechterd dat de opschorting van de ontheffingen nog langer in stand dient te blijven.
Provincie:
Tag(s):