vrijdag, 25. juni 2010 - 21:07

Kap geen groen in het broedseizoen

Gelderland

De Gelderse Milieufederatie (GMF) en de Bomenstichting pleiten voor een kapverbod tijdens het broedseizoen. Dit doen ze in reactie op diverse voorvallen, waarbij in het broedseizoen houtopstanden werden gekapt en gesnoeid.

Onlangs waren bewoners aan de N348 in Zutphen hevig ontdaan toen de groensingel onder handen werd genomen. Tussen de houtresten werden eieren en zelfs dode jonge vogels aangetroffen. Om zulke mini-drama’s in de toekomst te voor¬komen vragen de GMF en de Bomenstichting aan overheden, natuurbeheerders en particuliere eigenaren om kap en uitgebreide snoeiwerkzaamheden in het vogelbroedseizoen voortaan uit te sluiten.

Enkele gemeenten hebben zelf in regelingen vastgelegd dat er in het broedseizoen (meestal vastgesteld van 15 maart tot 15 juli) niet gekapt mag worden. De GMF en de Bomenstichting vinden dat dit praktijk zou moeten worden in héél Gelderland.

GMF-directeur Volkert Vintges: "Nu kan de gemeente, de politie of de Algemene Inspectie Dienst pas optreden als er daadwerkelijk aangetoond kan worden dat broedende vogels zijn verstoord. Maar soms is de gemeente zelf opdrachtgever. De politie is niet altijd capabel of niet genegen wat met een melding te doen. De AID is vaak niet tijdig ter plaatse; het groen is dan soms al afgevoerd. De informatie van omwonenden en lokale organisaties vindt de AID dan vervolgens onvoldoende als bewijsmateriaal. Voor burgers is dit erg frustrerend. Vaak komen ze dan ook bij ons hun beklag doen. Het kwaad is dan al lang geschied en daar schieten we weinig mee op. Het is voor iedereen veel duidelijker en geruststellender als bomenkap in het broedseizoen wordt uitgesloten."

De Flora- en Faunawet verbiedt het verstoren van nesten en broedende vogels, maar sluit kappen in het broedseizoen niet uit. Het is aan de eigenaar van de boom om te bepalen of er verstoring optreedt. De provincie, veel gemeenten, de waterschappen, natuurbeheerders en sommige grote bedrijven werken met gedragscodes, maar in de praktijk worden die niet altijd zorgvuldig nageleefd.

Onderzoek naar natuurwaarden wordt soms níet uitgevoerd, of te vluchtig onder tijdsdruk. Ook is er vaak geen kennis aanwezig om vogelgedrag te begrijpen en vogelgeluiden te herkennen. Zeker bij grootschalig kappen en snoeien in het broedseizoen is de kans levensgroot dat broedsels worden verstoord. Bovendien wordt, vooral als het om grotere oppervlaktes gaat, het voedselgebied met insecten en rupsen voor vogels weggekapt, juist op het moment dat de jongen worden gevoerd.

Sommige gemeenten hebben dus zelf in regelingen vastgelegd dat er in het broedseizoen niet gekapt mag worden. Zo’n bepaling wordt dan bijvoorbeeld opgenomen in een kapvergunning of aanlegvergunning en in contracten en bestekken voor groenbeheer. De GMF en de Bomenstichting vinden dat deze toepassing van het voorzorgsbeginsel praktijk zou moeten worden in héél Gelderland.

Kap en ingrijpende snoeiwerkzaamheden kunnen prima in najaar en winter plaatsvinden. Dat is een kwestie van goede planning. Wanneer er in lente of zomer dringende redenen zijn om tóch te kappen of te snoeien, bijvoorbeeld een boom langs een weg die dreigt om te vallen, kan door middel van noodkap worden ingegrepen.
Provincie:
Tag(s):