woensdag, 7. april 2010 - 17:51

Kappen Schinvelds bos herroepen door Raad van State

Onderbanken

Het besluit van de minister van VROM om in 2005 kapwerkzaamheden mogelijk te maken in de Schinveldse bossen ten behoeve van dat vliegverkeer, is woensdag door de Raad van State 'herroepen'. Hiermee komt een einde aan een langdurig conflict tussen de minister van VROM en de gemeente Onderbanken.

Dit conflict ontstond in 2005 toen de minister taken en bevoegdheden op het gebied van de ruimtelijke ordening van de gemeente had overgenomen, omdat de gemeente onvoldoende zou meewerken aan maatregelen die in haar ogen noodzakelijk waren voor veilig vliegverkeer rond de NAVO-vliegbasis in het Duitse Geilenkirchen.

In juli 2007 had de Raad van State al bepaald dat het besluit van de minister van VROM om een deel van de bomen te kappen in de Schinveldse bossen 'onzorgvuldig was voorbereid en niet deugdelijk was gemotiveerd'. Zo had de minister naar het oordeel van de Raad van State onder meer moeten motiveren 'waarom de mogelijk gemaakte toename van de geluidsbelasting, hoe gering ook, desalniettemin naar haar mening aanvaardbaar is', gelet op de reeds bestaande geluidsoverlast van de Awacs vliegtuigen. De minister heeft naar aanleiding van die uitspraak opnieuw onderzoek laten verrichten en alsnog een nieuw besluit genomen. Maar met dit nieuwe besluit heeft de minister naar het oordeel van de Raad van State het 'eerder geconstateerde gebrek wat betreft geluid en de daarmee samenhangende gezondheidseffecten niet weggenomen'. De Raad van State heeft met de uitspraak van vandaag 'zelf in de zaak voorzien' door het eerste besluit uit augustus 2005 te 'herroepen'. Het zogenoemde NIMBY (Not In My Backyard)-besluit is hiermee van tafel.

Nu de kap door de Raad van State is herroepen, zullen de gemeente Onderbanken en de Vereniging Stop Awacs Overlast een verzoek om schadevergoeding indienen.

Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep mogelijk.
Provincie:
Tag(s):