woensdag, 28. april 2010 - 20:32

'Kwaliteit militair parachutespringen moet omhoog'

Den Haag

Uit het onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is naar voren gekomen dat tijdens de opleidingen van parachutisten bij Defensie onvoldoende rekening is gehouden met de risico’s die (leerling) parachutisten lopen. ‘De meeste ongevallen komen ook voor gedurende de opleiding’, meldt de OVV woensdag.

Van een organisatie als het ministerie van Defensie, die beroepsmatig parachutisten opleidt, wordt verwacht dat al het mogelijke wordt gedaan om ongevallen te voorkomen en dat de organisatie daarop is ingericht.

Veilig landen is ook van vitaal belang voor een succesvolle start van militaire operaties waarbij parachutisten worden ingezet. De Onderzoeksraad verwacht daarom dat het parachutespringen zorgvuldig en zo veilig als redelijkerwijs mogelijk gebeurt.

Van Defensie wordt verwacht dat er eenheid in regelgeving is, de organisatie in staat is en tijd heeft om opleidingen te verbeteren en te leren van ongevallen en dat er een adequaat systeem van toezicht en kwaliteitsborging is.

Tot maart 2009 werden militaire parachutisten opgeleid bij verschillende defensie onderdelen. Vanaf maart 2009 vinden alle parachutistenopleidingen plaats bij de nieuw opgerichte Defensie Paraschool.

De Onderzoeksraad is van mening dat er juist bij deze gemeenschappelijke school alle aandacht dient te zijn voor het zo veilig als redelijkerwijs mogelijk opleiden van militaire parachutisten teneinde ongevallen bij opleidingen maar ook bij inzet tijdens ernstoperaties, te voorkomen.

De oprichting van de Defensie Paraschool biedt hiervoor goede mogelijkheden maar de school behoeft dan wel nadrukkelijk toezicht, aansturing en steun vanuit de hogere niveaus. In de oude situatie was daar veelal onvoldoende ruimte voor, doordat de verschillende defensie onderdelen ieder hun eigen wijze van opleiden kenden.

In de periode 2006 – 2008 vond een groot aantal ernstige ongevallen plaats tijdens het militair parachutespringen. Voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid, onder voorzitterschap van Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven, waren deze ongevallen de aanleiding voor een themaonderzoek.

Bij dit onderzoek was de centrale vraag of het parachutespringen bij Defensie wel zo veilig was als verwacht mag worden van een organisatie die zijn personeel als parachutist inzet en is er vooral gekeken naar de opleiding tot parachutist. Het militair parachutespringen wordt beoefend door militairen van het Korps Mariniers, het Korps Commandotroepen en de Luchtmobiele Brigade.

Na een grondopleiding in Nederland wordt voor het daadwerkelijk springen, vanwege de stabiele weersomstandigheden en daardoor springzekerheid, uitgeweken naar het buitenland, voornamelijk Frankrijk, Tsjechië en de Verenigde Staten van Amerika.
Provincie:
Tag(s):