dinsdag, 15. juni 2010 - 15:35

Minister blaast plan windturbines Urk van de hand

Urk

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft besloten om op de locatie Westermeerdijk buitendijks nabij Urk zeven van de aangevraagde windturbines van het windpark Noordoostpolder niet toe te staan.

Het betreft de vier windturbines nabij Urk van de meest westelijke lijn en de drie windturbines van de meest oostelijke lijn. Daarmee geeft ze invulling aan de aangenomen Tweede Kamer motie waarin de regering wordt verzocht de horizon van het beschermde dorpsgezicht van Urk niet onnodig te vervuilen en in de besluitvorming rond het geplande windmolenpark rekening te houden met de maatschappelijke en cultuurhistorische waarden.

Tevens houdt ze hierbij rekening met reacties op het voorontwerp van het rijksinpassingsplan.

In haar brief aan de Tweede Kamer waarin ze dit besluit bekendmaakt, geeft de minister ook aan dat Urk bij haar bezoek op 8 april 2009 kenbaar heeft gemaakt dat in haar ogen wel de lasten maar niet de lusten van het windmolenpark terechtkomen in Urk. Ze heeft er bij de Windkoepel op aangedrongen de mogelijkheden te onderzoeken om de inwoners van Urk te laten participeren in het windmolenpark. Dit heeft tot gevolg gehad dat er een regeling is opgesteld waarin de inwoners van Urk in staat worden gesteld in het windmolenpark deel te nemen.
Provincie:
Tag(s):