dinsdag, 6. april 2010 - 16:47

OM: Onderzoek onregelmatigheden verkiezingen gesloten

Rotterdam

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft het oriënterend onderzoek naar mogelijke strafbare feiten rondom de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam gesloten. Er komen geen nadere – strafrechtelijke – onderzoeken.

Het OM besloot tot een oriënterend onderzoek nadat was gemeld dat een partij zich schuldig zou hebben gemaakt aan het ronselen van stemmen. Naar aanleiding van de bekendmaking van het oriënterend onderzoek daarnaar, volgden nog diverse andere meldingen.

Voor wat betreft de eerste melding, de door een kandidaat-raadslid van Leefbaar Rotterdam gedane oproep, concludeert het OM dat die oproep mogelijk gekwalificeerd zou kunnen worden als het uitlokken van een strafbaar feit. Maar dan zou er wel tenminste één persoon daadwerkelijk moeten zijn uitgelokt tot het stelselmatig persoonlijk benaderen van personen om hen te bewegen tot de afgifte van een volmacht. Daar zou nader onderzoek voor moeten worden gedaan. Niet alleen lijkt dat praktisch nauwelijks uitvoerbaar, maar het is ook niet opportuun. Het OM baseert zich daarbij mede op het standpunt van de Commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven die de gang van zaken rondom de verkiezingen onderzocht. De commissie zag geen reden aangifte te doen.

De tweede melding ging over de tekst van de internetpagina van de PvdA in 2006. Deze oproep is gericht op het faciliteren van hulpbehoevenden. Zou er al sprake zijn geweest van overtreding van de Kieswet, dan is dat inmiddels verjaard.

Andere meldingen zoals die van intimidatie van kiezers, fraude met stempassen of stembiljetten, en pogingen tot omkoping zijn niet concreet geworden. Er zijn geen aangiften van gedaan en er zijn ook geen aanknopingspunten voor nader onderzoek.
Provincie:
Tag(s):