woensdag, 31. maart 2010 - 22:42

Onderzoek naar seksueel misbruik jeugdinrichtingen

Den Haag

Ministers André Rouvoet (Jeugd en Gezin) en Ernst Hirsch Ballin (Justitie) stellen een onderzoek in naar signalen van seksueel misbruik van kinderen die onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in rijksjeugdinrichtingen of particuliere jeugdinrichtingen.

Aanleiding voor dit besluit zijn meldingen van seksueel misbruik van kinderen die in de jaren vijftig en zestig door de kinderbescherming in katholieke instellingen waren geplaatst.

Op basis van deze meldingen heeft Rouvoet gesproken met Wim Deetman die een onderzoek voorbereidt over seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk. In dat gesprek is duidelijk geworden dat gevallen van seksueel misbruik van kinderbeschermingspupillen in rooms-katholieke internaten onderdeel zullen zijn van de onderzoeks­opzet van Deetman. Zijn onderzoek zal niet ingaan op eventuele meldingen van dit misbruik bij de Raad voor de Kinderbescherming. En ook niet op hoe toen met die meldingen is omgegaan.

Die vragen zullen wel deel uitmaken van het onderzoek van Rouvoet en Hirsch Ballin. Onderzocht wordt of destijds signalen van vermeend misbruik bekend waren bij overheidsinstanties en zo ja hoe de overheidsinstantie is omgegaan met dergelijke signalen. Voorts zal een inventarisatie worden gemaakt van (het functioneren van) de huidige mechanismen voor signalering van (seksueel) misbruik van kinderen. De precieze opzet, inrichting en afbakening van het onderzoek wordt op korte termijn nader uitgewerkt.
Provincie:
Tag(s):