maandag, 26. april 2010 - 14:30

Onderzoek samenwerking tussen scholen voortgezet onderwijs

Zeeuws-Vlaanderen

De vier scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen gaan samen met het ROC Westerschelde onderzoek doen naar vormen van samenwerking.

Zowel scholengemeenschap De Rede als het Zeldenrust-Steelantcollege uit Terneuzen, het Zwincollege uit Oostburg, het Reynaertcollege uit Hulst en het ROC Westerschelde zijn ervan overtuigd dat samenwerking onontkoombaar is om duurzaam en kwalitatief onderwijs voor de regio in stand te houden. De gemeenten Sluis, Hulst en Terneuzen steunen dit initiatief van harte en zijn bereid waar nodig dit samenwerkingsproces te faciliteren.

Recent hebben de schoolbesturen op uitnodiging van de gemeente Terneuzen met elkaar over samenwerking gesproken. Samenwerking zal naar de mening van alle aanwezigen een antwoord kunnen zijn op teruglopende leerlingenaantallen als gevolg van bevolkingsdaling en met name van ontgroening, schaarste van vakdocenten, te kleine opleidingen per school, etc. Voor ROC Westerschelde geldt dat deze school in het kader van het advies ‘Kerend Tij’ van de Taskforce Beroepsonderwijs parallel aan de samenwerking in het Zeeuws-Vlaamse, ook het gesprek over krachtenbundeling aangaat met het ROC Zeeland.

Uitgangspunt is en blijft dat er voldoende ruimte is voor vier scholen voor voortgezet onderwijs en een ruim en passend aanbod aan middelbaar beroepsonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen, maar dat samenwerking de scholen afzonderlijk en het onderwijs in het algemeen sterker, beter en duurzamer kan maken. Uitgangspunt is ook dat de scholen – mede in het kader van hun eigen identiteit – autonoom zijn in het maken van keuzes daarin. Nog voor de zomer zullen concrete samenwerkingsvoorstellen nader worden uitgewerkt.
Provincie:
Tag(s):