zondag, 31. januari 2010 - 10:02

Organisatie project Scheldekwartier gewijzigd

Vlissingen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de uitvoeringsorganisatie
van het project Scheldekwartier Vlissingen te wijzigen. De ambitie en de capaciteitsinzet voor het project zal niet veranderen, alleen de manier waarop het intern georganiseerd is wijzigt.

De medewerkers van het projectbureau zijn over de organisatiewijziging
geïnformeerd en de ondernemingsraad heeft hierover positief geadviseerd.
Het college van B&W is het projectbureau zeer erkentelijk voor de prestaties die zij de afgelopen jaren hebben geleverd, zoals de planvorming van het Scheldekwartier, een sluitende grondexploitatie, het opstellen van de risico-analyse, de HZ-campus, maar ook meer zichtbare
elementen zoals de Timmerfabriek, de aanleg van het dokje van Perry en de Zware Plaatwerkerij.

Als organisatievorm heeft het bureau zijn waarde bewezen, maar door gewijzigde omstandigheden is een andere opzet wenselijk. De gemeentelijke organisatie is ‘op orde’ en kan het project goed managen. Het voordeel van een apart organisatieonderdeel dat zich uitsluitend
richt op het Scheldekwartier weegt niet meer op tegen het risico dat dingen langs elkaar heen gaan.

De organisatiewijziging betekent dat structurele taken als beheer van gebouwen, organiseren van evenementen en beheer van openbare ruimte worden terug gebracht in de daarvoor verantwoordelijke afdelingen en dat tijdelijke werkzaamheden ondergebracht worden in
projecten volgens de opzet die het college van B&W onlangs heeft vastgesteld.

Het Scheldekwartier blijft als project door een externe projectleider worden aangestuurd. De ambtelijk opdrachtgever van het project Scheldekwartier is de algemeen directeur.
Provincie:
Tag(s):