woensdag, 16. juni 2010 - 20:17

Overijssel trekt milieuvergunning 'vervuilende' grindmaatschappij in

Zwolle

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben besloten om bij wijze van sanctie de milieuvergunningen van Nijhoff Grindmaatschappij BV in Almelo per 4 oktober 2010 in te trekken. ‘GS willen daarmee voorkomen dat Nijhoff nog langer vervuilde grond afvoert op een manier die gevaar oplevert voor het milieu en in strijd is met de wet’, meldt de provincie woensdag.

Op locaties in Ommen, Hattemerbroek en de Zuiderzeehaven in Kampen is volgens de provincie al vervuilde grond van Nijhoff aangetroffen. Gedeputeerde Gert Ranter: "De provincie voelt zich genoodzaakt deze maatregel te treffen, omdat Nijhoff al jaren de milieuwetgeving en de vergunningvoorschriften stelselmatig overtreedt. Wij betreuren het dat we zover moeten gaan. Wij hebben vanaf 2002 meerdere malen een last onder dwangsom opgelegd om Nijhoff te bewegen een einde aan de overtredingen te maken. We hebben al meerdere dwangsommen verbeurd, maar de overtredingen duren voort. Door de overtredingen kan er daadwerkelijk gevaar ontstaan voor de gezondheid van mens en dier. Op 4 oktober moet Nijhoff het bedrijf ontruimd en gesloten hebben. Nijhoff krijgt hiermee circa 3 maanden de tijd om voorbereidingen te treffen om zijn bedrijfsactiviteiten te stoppen."

Gevaarlijk afval verkocht als bouwstof
Nijhoff is een grindverwerkingsbedrijf in Almelo. Bij de grindverwerking komen jaarlijks duizenden tonnen slib en fijn zand vrij die ernstig vervuild zijn met koper en PAK's (Poly Aromatische Koolwaterstoffen). De Raad van State heeft in november 2009 uitgesproken dat deze ernstig vervuilde grond gevaarlijk afval is.

‘Nu blijkt dat Nijhoff dit gevaarlijke afval niet naar de stortplaats afvoerde, zoals de wet vereist, maar verkocht als bouwstof. Dit leverde Nijhoff jaarlijks circa 1,3 miljoen euro op. Het storten van de ernstig vervuilde grond die vrijkomt bij de grindverwerking kost Nijhoff namelijk veel geld, terwijl de verkoop ervan juist geld oplevert’, stelt de provincie.

‘Doordat het bedrijf de vervuilde grond onder andere namen verkoopt wordt het de provincie bovendien onmogelijk gemaakt om zorgvuldig te controleren waar Nijhoff haar vervuilde grondstromen aflevert en hoe deze worden toegepast’, aldus de provincie.

Nieuwe overtredingen tijdens hersteltermijn
Gedeputeerde Staten hebben Nijhoff nog één maal de gelegenheid gegeven om de overtredingen ongedaan te maken. Nijhoff kreeg hiervoor tot 7 juni 2010 de tijd. Op 8 juni 2010 is geconstateerd dat de overtredingen niet voortvarend zijn aangepakt en dat er zelfs nieuwe overtredingen zijn bijgekomen.

‘Nijhoff heeft opnieuw de ernstig vervuilde grond niet als gevaarlijk afval op de stortplaats gestort. Het bedrijf heeft het nu afgevoerd om het te laten reinigen, terwijl dit volgens de wet niet te reinigen is. Daardoor is opnieuw € 54.000,-- aan dwangsommen verbeurd. In weerwil van de eerdere uitspraak van de Raad van State blijft Nijhoff volharden in de stelling dat het geen gevaarlijk afval is. Hierdoor hebben Gedeputeerde Staten er geen vertrouwen meer in dat Nijhoff haar zorgplicht jegens het milieu naleeft en moeten de activiteiten van het bedrijf beëindigd worden. Intrekking van de milieuvergunning is de laatste optie voor de provincie Overijssel’, meldt de provincie.

Onderzoek naar bestemming gevaarlijk afval
De provincie Overijssel is een onderzoek gestart naar de bestemming van het gevaarlijke afval afkomstig van Nijhoff. Onderzoek heeft uitgewezen dat het terecht is gekomen bij een waterplas bij Hattemerbroek en de Zuiderzeehaven in Kampen.

De provincie heeft onderzocht hoeveel gevaarlijk afval er op deze locaties ligt en waar welke partij ligt en heeft de eerste resultaten van de onderzoeken aan de betrokken overheden overgedragen.
Provincie:
Tag(s):