zaterdag, 20. maart 2010 - 11:58

Provincie Flevoland speelt in 2009 quitte

Lelystad

De provincie Flevoland heeft in 2009 slechts 21.000 euro overgehouden. 'Op een begroting van zo’n 250 miljoen euro houden de financiële voor- en nadelen elkaar nagenoeg in evenwicht', laat de provincie weten.

In de door Gedeputeerde Staten vastgestelde Jaarrekening en Jaarverslag over 2009 wordt ingegaan op de consequenties van beleid en omstandigheden op de provinciale begroting. Zo is 37 miljoen euro toegezegd voor de nieuwe vestiging van Windesheim in Flevoland.

Door deze vestiging krijgt de provincie een breed aanbod van hoger beroepsonderwijs. En voor de jeugdzorg heeft de provincie 2,3 miljoen extra beschikbaar gesteld, waardoor stagnatie in de verblijfsvoorzieningen en andere jeugdinstellingen werd opgelost.

Op zich is René van Diessen, de pas benoemde gedeputeerde van financiën, tevreden met dit resultaat. `Maar er staan ons zwaardere jaren te wachten,' aldus de gedeputeerde, die druk bezig is met de provinciale financiën voor de korte en lange termijn. Van Diessen: `Achteraf is 2009 misschien wel het laatste, gemakkelijke jaar. We moeten nu de mouwen opstropen en ervoor zorgen dat de provincie, financieel gezond wordt.'

Betrokkenheid bij mobiliteit
Uit het Jaarverslag blijkt de betrokkenheid van de provincie bij de mobiliteit. Het verkeer op het provinciale wegennet blijft toenemen. De oorzaak wordt vooral gezocht in de toenemende drukte op de rijkswegen (A6, A9, A1). Het fietsverkeer blijft trendmatig stijgen.

Diverse infrastructurele werken werden uitgevoerd (N23, Hanzelijn), of staan op het punt uitgevoerd te worden (N50, Ramspolbrug,). Het vervoer met de Regiotaxi is in 2009 minder toegenomen dan verwacht. De dalende tendens van het aantal verkeersslachtoffers werd in 2008 (laatst beschikbare cijfers) voortgezet. Of deze tendens structureel is, kan nog niet gesteld worden. Het budget gladheidbestrijding is met 0,53 miljoen overschreden als gevolg van de strenge winter.

Binnenlandse vakanties
Door de economische crisis werd in 2009 vaker gekozen voor een binnenlandse vakantie. Daar heeft Flevoland van geprofiteerd. Cijfers worden nog bekendgemaakt. Een concreet doel van het Hoofdlijnenakkoord is de realisatie van 25.000 nieuwe arbeidsplaatsen in de periode van 2007 – 2011. In de eerste twee jaar zijn daarvan 11.600 gecreëerd. Door de tegenvallende economische ontwikkeling wordt niet verwacht dat het streefaantal gehaald wordt in 2011.

Bedrijventerreinen
Het aantal beschikbare bedrijventerreinen in Flevoland is ruim voldoende. De provincie waarschuwt voor een overschot. Het aantal buitenlandse bedrijven steeg met 20 stuks naar 368 en het aantal banen in deze bedrijven met 62, naar 9848.

Milieuvoorwaarden
De kredietcrisis heeft ervoor gezorgd dat de naleving van milieuvoorwaarden en de investeringsbereidheid op milieugebied onder druk kwamen te staan. Voor wat betreft de opwekking van duurzame energie ligt de provincie op koers; 54% van de energiebehoefte van Flevoland kan daarmee worden voldaan.

Financiële risico’s
De geschatte financiële risico’s voor de provincie bedragen maximaal 21,1 miljoen Euro incidenteel en 7,1 miljoen Euro structureel. De omvang van de weerstandscapaciteit wordt voldoende geacht, zeker als daarbij de ruimte van de onbenutte belastingcapaciteit wordt betrokken en bedraagt totaal zo’n 70 miljoen Euro.
Provincie:
Tag(s):