maandag, 8. februari 2010 - 16:56

Rotterdamse Korpschef Aad Meijboom stapt op

Rotterdam

Korpschef Aad Meijboom geeft aan niet verder te kunnen als korpschef van het politiekorps Rotterdam - Rijnmond. Dit blijkt uit de brief die korpsbeheerder Ahmed Aboutaleb maandag naar het Regionaal College heeft gestuurd.

In de brief staan de maatregelen die het Regionaal College heeft genomen naar aanleiding van de rapportage van de korpschef. De korpsbeheerder heeft op 14 december 2009 hiertoe opdracht gegeven. De korpschef geeft in de rapportage aan welke maatregelen volgens hem noodzakelijk zijn om herhaling van de rellen in Hoek van Holland te voorkomen.

Voor de te nemen maatregelen is het onderzoeksrapport van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) als uitgangspunt gehanteerd. Naar aanleiding van deze rapportage, met daarin de door de korpschef voorgestelde organisatorische en personele maatregelen, zijn met de korpschef indringende gesprekken gevoerd, zowel binnen de driehoek als met de leden van het Regionaal College.

Verder is gesproken over de toekomst van het korps op de lange termijn. Op grond van de uitgewisselde opvattingen en verwachtingen heeft de korpschef te kennen gegeven niet verder te kunnen als korpschef van politie Rotterdam - Rijnmond.

Respect besluit korpschef Aad Meijboom
Het Regionaal College heeft veel respect voor het besluit van de korpschef. Om de continuïteit van het politiewerk te waarborgen en met het oog op een zorgvuldige overdracht van taken aan een nieuw te benoemen korpschef, heeft het Regionaal College de korpschef verzocht zijn taken in volledig mandaat te blijven uitoefenen totdat in zijn opvolging is voorzien.

Daarbij is hem in het bijzonder gevraagd te starten met de uitvoering van de organisatorische en personele maatregelen naar aanleiding van 'Hoek van Holland', voorbereidingen te treffen voor de begroting voor 2011 en de korpsleiding te versterken.

Het Regionaal College streeft ernaar de opvolging binnen een half jaar te realiseren. Aad Meijboom is sinds 2001 korpschef van de politie Rotterdam - Rijnmond. Onder zijn leiding en onder het credo ‘wij zijn er voor de burgers’ heeft het korps een grote bijdrage geleverd aan het verbeteren van de veiligheid in Rotterdam en de regio Rijnmond.

De geweldsmisdrijven in de regio zijn de afgelopen negen jaar door de inzet van het korps sterk gedaald. Het korps Rotterdam - Rijnmond staat bekend als vernieuwend en innovatief. Onder de verantwoordelijkheid van Meijboom heeft het korps in Nederland een toonaangevende positie veroverd. Voor zijn rol hierin oogst de korpschef veel waardering bij het Regionaal College

Organisatorische en personele maatregelen
In de brief van de korpsbeheerder aan het Regionaal College wordt verder onder andere bekendgemaakt dat er op operationeel gebied een Regionale Interventie Eenheid (RIE) wordt geformeerd. Deze eenheid wordt als ‘quick response’ bij geplande en voorzienbare evenementen en bij onverwachte verstoringen van de openbare orde ingezet.
Provincie:
Tag(s):