maandag, 25. januari 2010 - 15:19

Samenscholingsverbod na noodverordening Culemborg

Culemborg

Vanwege de gebeurtenissen in Terweijde was in Culemborg van 4 januari tot en met 25 januari een noodverordening van kracht. In plaats hiervan heeft de burgemeester van Culemborg, op grond van artikel 2:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009, een samenscholingverbod voor Terweijde vastgesteld. Dit heeft de gemeente Culemborg maandag bekendgemaakt.

Samenscholingsverbod
Het verbod is bedoeld om in een zo vroeg mogelijk stadium op te kunnen treden tegen overlast en criminaliteit. Goedwillende bewoners en bezoekers hebben van de maatregel geen enkele last: ‘normale’ vormen van samenkomen vallen er niet onder. De politie blijft scherp toezicht houden in de Staatsliedenbuurt.

Halfjaar
Burgemeester Roland van Schelven heeft na overleg met politie en OM besloten tot het instellen van het samenscholingsverbod voor een periode van 6 maanden. Het samenscholingsverbod is een extra maatregel om de openbare orde in het aangewezen gebied te blijven waarborgen, de criminaliteit terug te dringen en bewoners hun gevoel van veiligheid terug te geven.

De huidige situatie rechtvaardigt naar de mening van burgemeester, politie en OM een maatregel als het samenscholingsverbod. Daarnaast wordt de al bestaande intensieve aanpak van de veiligheid in het gebied voortgezet.

Jongeren
Het samenscholingsverbod richt zich op de jongeren die in het gebied overlast veroorzaken zoals schelden, roekeloos rijden met scooters of auto’s, vernieling, en het hinderen en intimideren van voorbijgangers of zich schuldig maken aan strafbare feiten.

Niet meer dan vier personen
Het verbod houdt in dat het niet is toegestaan in het aangewezen gebied met vier of meer personen bij elkaar te staan. De politie beoordeelt of daarbij overlast of verstoring van de openbare orde dreigt. Overtreding of het niet opvolgen van door de politie gegeven bevelen, wordt strafrechtelijk vervolgd. Het Openbaar Ministerie geeft hieraan prioriteit.

Het samenscholingsverbod heeft betrekking op het gebied dat begrensd wordt door de Weidsteeg, Rijksstraatweg, Provinciale weg N320 en de Parklaan, inclusief oostelijke groenstroken. Het samenscholingsverbod is van kracht voor de duur van zes maanden. Gedurende de looptijd worden de resultaten van de maatregel geëvalueerd. Aan de hand van de evaluaties wordt besloten of verlenging van de maatregel nodig is.

Bewonersoverleg
De gemeente Culemborg werkt intensief, samen met bewoners, aan het normaliseren van de situatie in de Staatsliedenbuurt. Concreet is afgesproken dat er een bewonersoverleg komt voor de wijk Terweijde: een representatieve groep die de wijk vertegenwoordigt en gesprekspartner is voor de gemeente.

Aanspreekpunten benoemd
Daarnaast worden er aanspreekpunten benoemd, mensen die bij incidenten ingeschakeld kunnen worden om te proberen escalatie te voorkomen. Tot slot komen er buurtveiligheidsteams. Het is de bedoeling dat in elk team drie bewoners uit de wijk meelopen onder begeleiding van een professioneel bureau. De teams gaan dagelijks surveilleren in de wijk om personen die overlast geven aan te spreken op hun gedrag.
Provincie:
Tag(s):