dinsdag, 9. maart 2010 - 9:23

Súdwesthoeke ambitieus met Friese taal

De vijf gemeenten die willen fuseren tot de gemeente Súdwesthoeke gaan hun Fries taalbeleid op elkaar afstemmen. Dat is afgesproken met staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en met de provincie Fryslân. De vijf gemeenten willen een voorbeeld zijn voor een ambitieus gebruik van de Friese taal.

De afstemming komt voort uit het fusieproces. Het Europees Handvest voor Minderheidstalen noodzaakt om bij gemeentelijke fusies in de provincie Fryslân rekening te houden met de positie van het Fries, aldus staatssecretaris Bijleveld. Van belang is dat gemeenten eerst nagaan op welke wijze ze op dit moment al gebruik maken van de Friese taal en dat ze vaststellen welke kant ze op willen. Vandaar dat ze nu met de voorbereidingen starten, ook al buigen Tweede en Eerste Kamer zich nog over het wetsvoorstel voor de fusie.
Voor de zomer zullen de gemeenten rapporteren aan staatssecretaris Bijleveld over het bestaande beleid en over de plannen tot gebruik van het Fries.

Los van de wet- en regelgeving hechten de gemeenten ook zelf aan heldere afspraken over het taalgebruik. Eenheid in beleid komt de taal ten goede, aldus burgemeester Jacob Reitsma van Wymbritseradiel. De nieuwe gemeente wil volgens hem graag een voorbeeld zijn voor vooruitstrevend Fries taalbeleid.

Volgens Commissaris van de Koningin John Jorritsma kan taal in een regio een verbindende factor zijn. ,,Mear ienriedigens yn taalbelied, dêr wurdt net ien minder fan. Dêr wurdt de taal krekt sterker fan.’’

Het is de bedoeling dat de fusie van de gemeenten op 1 januari volgend jaar ingaat. Mocht de Staten-Generaal het wetsvoorstel voor de fusie verwerpen, dan nog zullen de gemeenten het taalbeleid op elkaar afstemmen. De afspraak is ondertekend door staatssecretaris Bijleveld, Commissaris Jorritsma, de burgemeesters Reitsma, Willemien Vroegindeweij (Bolsward), Hans Boekhoven (Nijefurd), Hayo Apotheker (Sneek) en Theunis Piersma (Wûnseradiel).
Provincie:
Tag(s):