woensdag, 21. april 2010 - 14:59

Uniforme regels voor geluid windmolens

Den Haag

Dit jaar komen er nieuwe en uniforme regels voor de maximale geluidsbelasting die windmolens mogen produceren. ‘De nieuwe regels sluiten aan bij Europese standaarden en bevatten nog maar één norm waaraan windparken moeten voldoen’, meldt het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) woensdag.

De nieuwe helderheid maakt de besluitvorming op lokaal niveau eenvoudiger. Dat is van groot belang voor het streven van het kabinet Balkenende IV om de capaciteit van windenergie op land de komende jaren te verdubbelen.

Vergunningverlening
Gemeenten en provincies zijn verantwoordelijk voor het verlenen van de vergunningen voor windmolens. De huidige regelgeving over de normen voor geluid en veiligheid zorgt voor onduidelijkheid. Er geldt een ander regime voor grote en kleine windparken en de geluidsproductie van zeer grote windturbines werd in bepaalde gevallen niet goed berekend.

Aan die onduidelijkheid komt nu een einde. Er komt een eenduidige norm voor de toegestane geluidbelasting, de zogenaamde Lden-norm. Dit is een norm voor het jaargemiddelde van de geluidsniveaus gedurende de dag, avond en nachtperioden. In aanvulling hierop komt er een norm voor de nachtperiode (Lnight), die zich specifiek richt op bescherming tegen slaapverstoring.

Deze normen zorgen voor de noodzakelijke uniformiteit en eenduidigheid. De Tweede Kamer heeft in december 2009 met het voorstel ingestemd.

Circulaire
De formele inwerkingtreding van de nieuwe regels op basis van het Activiteitenbesluit, zal plaatsvinden in het najaar van 2010. Vooruitlopend hierop heeft minister Huizinga op 8 april 2010 een circulaire aangeboden aan de gemeenten en provincies welke in essentie de nieuwe regels bevat voor de beoordeling van geluid van windmolens.

Om hiermee te werken is een nieuw Reken en Meetvoorschrift nodig dat u hierbij in concept aantreft. Verder zijn de door het KNMI vastgestelde langjarige verdelingen van windsnelheden op grotere hoogte nodig voor een correcte berekening.
Provincie:
Tag(s):