zaterdag, 27. maart 2010 - 14:30

Vergunningen verleend voor het schudden van eieren

Zeeland

De Provincie Zeeland heeft drie vergunningen verleend voor verhinderen van broedpogingen van grauwe ganzen in (natuur)gebieden in Zeeland.

De organisatie waaraan de vergunning is verleend mag van februari tot april (2010 t/m 2014) eieren schudden. Door dit schudden komen de eieren niet uit en wordt een verdere groei van de populatie tegen gegaan.

De vergunningen zijn verleend aan de Faunabeheereenheid Zeeland voor 'De Maire' in Oosterland en aan Staatsbosbeheer voor de Inlaag Anna-Friso, beide in het Natura 2000-gebied Oosterschelde en aan Staatsbosbeheer voor het Dijkwater in het Natura 2000-gebied Grevelingen. De vergunningen liggen zes weken ter inzage, op het kantoor aan Het Groenewoud in Middelburg. In deze periode is het voor belanghebbenden mogelijk bezwaar in te dienen.

Het aantal ganzen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Naast de ganzen die komen overwinteren zijn er ook steeds meer broedende ganzen in Zeeland. Gezien de sterk toenemende omvang van de schade door deze overzomerende ganzen is het nodig de populatie van broedende grauwe ganzen zodanig te beheren dat schade aan landbouwgewassen binnen aanvaardbare grenzen blijft.

Voor het schudden van eieren is in december 2009 een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet verleend op basis van het Faunabeheerplan 2010-2014. Een aantal van de gebieden waar vernieling van nesten en broedsels plaatsvindt, bevinden zich binnen de grenzen van Natura 2000-gebieden. Voor een aantal van deze locaties is naast de ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet tevens een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig. Hierin wordt het vernielen van nesten en broedsels in een aantal Natura 2000-gebieden toegestaan, waarbij extra voorwaarden ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden op zijn genomen. De bescherming van soorten, zoals de bruine kiekendief en de roerdomp, wordt hiermee gewaarborgd.

In het Faunabeheerplan 2010 - 2014 heeft de Faunabeheereenheid aangegeven nesten en broedsels van grauwe ganzen te willen vernielen om schade aan landbouwgewassen te voorkomen. Het vernielen van nesten en broedsels van grauwe gans is een ondersteunende maatregel die deeluitmaakt van een breder pakket van maatregelen om de populatie grauwe ganzen te reduceren en op een aanvaardbaar niveau te brengen.
Provincie:
Tag(s):