maandag, 22. februari 2010 - 11:10

VPPG klaagt de Staat der Nederlanden aan

De VPPG, die de belangen behartigt van lokale politieke partijen en hun raadsleden, heeft samen met 14 kandidaat raadsleden de Staat der Nederlanden voor de rechter gedagvaard.

Aanleiding is de studie van prof. mr. A.Q.C. Tak van Bureau Bestuursjuridische Advisering B.V. Hij komt tot de conclusie dat het systeem van subsidiëring in de Wet subsidiëring politieke partijen (Wspp) strijdig is met een aantal grondrechten die neergelegd zijn in diverse verdragen, alsmede met het verbod van algemene beperkingen van grondrechten in de Grondwet van 1983. Ernstige twijfel bestaat voorts ten aanzien van de verenigbaarheid met organieke wetgeving als Kieswet en Gemeentewet.

De rechtmatigheid van de gemeenteraadsverkiezing wordt betwist!

Volgens de VPPG worden lokale partijen met het huidige Wspp regime benadeeld ten opzichte van hun landelijke concurrenten. De ongelijke kansen op lokaal niveau worden hierdoor verscherpt, hetgeen strijd oplevert met het beginsel van gelijke kansen (Chancengleichheit) en daarmee met artikel 26 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR). Op deze manier wordt de legitimiteit van de uitkomst van het politieke debat op lokaal niveau ondermijnd. Het passief kiesrecht voor kandidaten van lokale partijen wordt niet op gelijke voet behandeld met dat van kandidaten van hun landelijk opererendeconcurrenten.
Provincie:
Tag(s):