dinsdag, 7. september 2010 - 20:20

Waterschappen willen veel onderhoudswegen openstellen voor fietsers

De Zeeuwse waterschappen willen zo veel mogelijk onderhoudswegen en primaire waterkeringen aan de Ooster- en Westerschelde openstellen voor recreatief medegebruik.

Dat was de uitkomst van een inventarisatieronde bij de commissieleden Waterkeringen en Wegen van beide waterschapsbesturen. De leden kwamen gisteren bijeen om een gezamenlijk standpunt in te nemen.

In de nota “Daar bij de waterkant” heeft de provincie Zeeland een indicatief streefbeeld geschetst voor recreatieve fietsroutes op en langs zeedijken. Het waterschap sluit zich aan bij dit streefbeeld, maar gaat nog een stapje verder. In de nota wordt gesproken over een openstelling van de buitendijkse onderhoudswegen van 77%. Dit is wat het waterschap betreft de ondergrens. Als het aan het waterschap ligt worden meer dan 77% van de onderhoudswegen en primaire waterkeringen aan de Ooster- en Westerschelde opengesteld. De waterschappen vinden het wel belangrijk dat bij de voorbereidingen diverse maatschappelijke organisaties, particuliere dijkeigenaren, pachters en gebruikers worden betrokken.

Al geruime tijd loopt er een discussie over de toegankelijkheid van de primaire waterkeringen aan de Ooster- en Westerschelde. Door de werken die in het kader van het project Zeeweringen in de periode 1996 – 2015 worden uitgevoerd, ontstaan er door de aanleg van buitendijkse onderhoudswegen mogelijkheden voor recreatief medegebruik. In overleg met diverse betrokken partijen (o.a. provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties) heeft het waterschap Zeeuws-Vlaanderen in 1999 en het waterschap Zeeuwse Eilanden in 2006 een besluit genomen over het al dan niet toegankelijk maken van de onderhoudswegen. Tot op heden wordt er in de Ooster- en Westerschelde nog steeds gewerkt aan de hand van deze besluiten.

Maatschappelijk wordt er al geruime tijd gepleit voor een verruiming van de recreatieve toegankelijkheid van de buitendijkse onderhoudswegen. De provincie Zeeland wil in overleg met het waterschap en diverse maatschappelijke organisaties vastleggen hoe we hier in de toekomst mee omgaan. De Zeeuwse waterschappen vinden het belangrijk dat de provincie op de hoogte is van de wensen van het waterschapsbestuur.
Provincie:
Tag(s):