woensdag, 3. maart 2010 - 11:40

Windesheim onderzoekt landelijk ongewenste omgangsvormen op scholen

Zwolle

Het lectoraat Veiligheid en Sociale Cohesie van Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle doet onderzoek naar ongewenste omgangsvormen waarmee medewerkers in het onderwijs geconfronteerd kunnen worden.

Het onderzoek, gesubsidieerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maakt deel uit van het project ‘veilige publieke taak’, dat zich richt op de veiligheid van mensen met een publieke taak. Deze week worden bijna zevenduizend scholen in Nederland in de volle breedte -van basisschool tot wetenschappelijk- en volwassenenonderwijs-gevraagd hieraan mee te werken. Met de resultaten wil Windesheim maatregelen ontwerpen die ongewenst gedrag tijdig stoppen en de negatieve effecten ervan tegengaan.

De Arbowet verplicht werkgevers binnen het algemene arbeidsomstandighedenbeleid hun werknemers te beschermen tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld en de nadelige gevolgen daarvan. Uit eerder onderzoek is gebleken dat veel scholen nog geen beleid hebben ten aanzien van ongewenste omgangsvormen. Het onderzoek van Windesheim moet duidelijkheid geven hoe de huidige situatie is.

Windesheim wil met dit onderzoek eventuele problemen in kaart te brengen. De resultaten van het onderzoek worden bovendien gebruikt om scholen te faciliteren met nieuwe werkwijzen en verbeterde trainingen op het gebied van omgaan met ongewenst gedrag.
Provincie:
Tag(s):