dinsdag, 22. juni 2010 - 21:38

Zevenenveertig mensen solliciteren op burgemeesterspost Westerveld

Westerveld

Zevenenveertig belangstellenden, drieëndertig mannen en veertien vrouwen, hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van de gemeente Westerveld. De reactietermijn voor de vacature sloot op donderdag 17 juni 2010. De vacature is ontstaan door het vertrek van waarnemend burgemeester Tryntsje Slagman, die na drie jaar waarnemerschap en in totaal 18 jaar burgemeesterschap gebruik gaat maken van de regeling tot vervroegd uittreden.

In leeftijd variëren de sollicitanten van negenendertig tot eenenzestig jaar. Veertien van hen zijn lid van PvdA, dertien van de VVD, zes van het CDA, vier van D66, drie van GroenLinks, drie van de ChristenUnie en drie van een lokale of regionale partij. Eén sollicitant is geen lid van een politieke partij. Van de sollicitanten komen achtentwintig uit het openbaar bestuur, acht komen uit het bedrijfsleven, tien uit een ambtelijke organisatie en één is maatschappelijk actief.

De commissaris van de Koningin, Jacques Tichelaar, voert kort na de zomervakantie gesprekken met kandidaten. Daarna overlegt hij met de vertrouwenscommissie, die vanuit de gemeenteraad van Westerveld is samengesteld. Deze commissie draagt op basis van de eerder vastgestelde profielschets twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Als de raad in de vergadering van 5 oktober 2010 de voordracht overneemt, wordt de naam van de eerste kandidaat op de voordracht openbaar gemaakt. Op 6 oktober 2010 gaat de voordracht samen met het advies van de commissaris van de Koningin naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarna de Kroon tot benoeming zal overgaan.
Provincie:
Tag(s):