dinsdag, 25. december 2012 - 16:45 Update: 03-07-2014 1:03

Provincie Flevoland steunt Flevokust met lening van 5 miljoen euro

Provincie Flevoland steunt Flevokust met lening van 5 miljoen euro
Foto: Archief FBF.nl

De provincie Flevoland is van plan een bedrag van vijf miljoen euro aan de gemeente Lelystad te lenen voor de ontwikkeling van de nieuwe multimodale op- en overslaghaven bij Lelystad. Dit heeft de provincie laten weten.

Flevokust is een belangrijke economische kans voor Flevoland en de regio Lelystad in het bijzonder. De haven versterkt de economie en de aantrekkelijkheid van de regio als vestigingsplek voor bedrijven. Flevokust geeft daarmee een impuls aan de werkgelegenheid. Flevokust wordt ontwikkeld door de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam. [b]Strategische locatie[/b] Flevokust ligt op een strategische locatie, aan één van de belangrijkste binnenvaartroutes van Nederland. Samen met andere ontwikkelingen zoals de uitbreiding van Lelystad Airport en de opening van de Hanzelijn versterkt dit de logistieke knooppuntfunctie van Flevoland en Lelystad. Concreet bestaat het plan uit de realisatie van een bedrijventerrein met een binnenhaven en een containerterminal. Het bedrijventerrein is straks bereikbaar via de vaarweg Amsterdam-Lelystad-Lemmer-Delfzijl, de weg (A6), de lucht (luchthaven Lelystad) en (in potentie) het spoornet c.q. de Hanzelijn. Jan-Nico Appelman, gedeputeerde Economische Zaken: “Met de ontwikkeling van Flevokust wordt invulling gegeven aan een ontbrekende schakel in ons vestigingsmilieu. Hiermee wordt de economische structuur in onze regio versterkt.” [b]Bereikbaarheid[/b] Dankzij Flevokust is er straks minder vrachtverkeer over de weg, met minder CO2-uitstoot en met minder files tot gevolg. Hierdoor verbetert de bereikbaarheid van Lelystad en van de Randstad en draagt Flevokust bij aan de duurzaamheidsambities van de provincie. Vanuit het Rijk is een financiële bijdrage toegezegd voor de aanleg van de hoofdinfrastructuur voor Flevokust vanuit het programma ‘Beter Benutten’. [b]Zuiderzeelijngelden[/b] De lening wordt gefinancierd vanuit de compensatiegelden voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn, de zogenaamde Zuiderzeelijn-gelden. Begin 2013 nemen Provinciale Staten een definitief besluit over de voorgenomen lening van vijf miljoen euro aan de gemeente Lelystad voor Flevokust.
Provincie: