maandag, 3. juni 2013 - 14:46 Update: 03-07-2014 0:57

200 banen weg bij AIVD

Foto van camera AIVD | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) worden 200 banen geschrapt.

Dit schrijf minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maandag in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief worden maatregelen genoemd om aan een besparing van 23 miljoen euro te komen in de komende jaren.

De 23 miljoen euro komen voort uit de algemene rijksbrede bezuinigingen die aan het Ministerie van BZK zijn opgelegd. Daarnaast heeft het kabinet de AIVD ook nog een specifieke taakstelling opgelegd. Die bezuiniging moet nog eens tot 45 miljoen euro opleveren in 2018. Daarvoor worden op dit moment meerdere scenario's uitgewerkt.

Het totale budget van de AIVD wordt de komende jaren met een derde teruggebracht. Door aanvullende efficiencymaatregelen, vergaande versobering en een gedeeltelijke taakbijstelling is de AIVD in staat de komende jaren tot een aanzienlijke bezuiniging te komen van € 23 mln. Daartoe wordt fors gesneden in de organisatie, met name in de staf- en ondersteunende functies. 

Versobering en efficiency staf en ondersteuning
Door versobering- en efficiencymaatregelen kan bespaard worden op de personele capaciteit op het gebied van financiën, planning en control, communicatie, juridische zaken en bestuurlijke ondersteuning binnen de dienst.

Versobering ICT en interne dienstverlening
Te denken valt aan de versobering van werkplekken, licentie- en softwarecontracten, onderhoud en storage en op de budgetten voor wagenparkvoorzieningen, mobiele telefonie en woon-werkverkeer. Ook wordt er bespaard op de personele capaciteit op het gebied van huisvesting, interne beveiliging en overige dienstverlening.

Versobering en efficiency primair proces
De efficiency van het primair proces zal worden verhoogd door een verdere centralisatie van een aantal operationele functies, het inrichten van één loket voor operationele ondersteuning en het verder terugdringen van de administratieve werklast in het primaire proces.

Operationele taakbijstelling primair proces
Daarnaast is het onvermijdelijk de operationele activiteiten bij te stellen. De maatregelen op dit gebied betreffen een beperking van de inzet op rechts-, links- en dierenrechtenextremisme, een beperking van de inzet op de geheime Aanwijzing Buitenlandtaak, de aanwezigheid in het buitenland en het afbouwen van de eigen capaciteit van de operationele financial intelligence functie. Ook wordt bezuinigd op de dienstverlening en advisering op het gebied van informatiebeveiliging aan het Rijk.

Als gevolg van deze maatregelen zal het personeelsbestand met ongeveer 200 fte worden teruggebracht. De maatregelen worden momenteel door de AIVD naderuitgewerkt teneinde de taakstellingen voor 2014 en 2015 te kunnen realiseren. Van deze taakstelling zal meer dan 90 procent neerslaan bij de hierboven eerste drie genoemde punten. 

Provincie:
Tag(s):