donderdag, 25. april 2013 - 10:11 Update: 03-07-2014 0:59

Forse stijging WW-uitkeringen onder jongeren in Oost-Utrecht

Forse stijging WW-uitkeringen onder jongeren in Oost-Utrecht
Utrecht

Cijfers van UWV laten in maart 2013 een forse stijging van 34% van het aan­tal lopende WW-uitkeringen in Oost-Utrecht zien ten opzichte van een jaar geleden. Onder jongeren tot 27 jaar is sprake van een toename van 89%.

Eind maart 2013 waren er in Oost-Utrecht 6.700 lopende WW-uitkeringen, een toename met 16% ten opzichte van vorig kwartaal. Landelijk steeg het aantal lopende WW-uitkeringen het afgelopen kwartaal met 12% tot 379.700. De stijging ten opzichte van een jaar geleden is 28%.

Toename WW-uitkeringen in de bouw, vervoer/opslag en openbaar bestuur
Vooral de sectoren bouw, vervoer/opslag en openbaar bestuur kennen het eerste kwartaal 2013 een relatief sterke toename van het aantal WW-uitkeringen. UWV wijt dit aan de voortdurende economische crisis, (overheids)bezuinigingen, laag consumentenvertrouwen, weinig investeringen. In de overige sectoren was de toename van het aantal WW-uitkeringen minder fors.

Het aantal lopende WW-uitkeringen onder jongeren tot 27 jaar is het afgelopen jaar gestegen met 268 uitkeringen tot 569 eind maart 2013. Met name onder jongeren met een technische en industrieberoep of verzorgend en dienstverlenend beroep was er sprake van een forse stijging. Als gevolg van seizoensinvloeden neemt de vraag naar arbeid in de zomerperiode in de sectoren horeca en landbouw toe. Dit leidt tot meer kansen voor jongeren en dus tot minder WW-uitkeringen onder deze groep.
De huidige situatie op de arbeidsmarkt heeft ook gevolgen voor ouderen. Het aantal lopende WW-uitkeringen onder 55-plussers is afgelopen jaar met 26% gestegen.

Afname vacatures economische-administratieve beroepen en technische en industrieberoepen.
Het eerste kwartaal 2013 (1.705 vacatures) laat een daling zien van het aantal nieuwe vacatures ten opzichte van dezelfde periode in 2012 (2.310 vacatures).
In het eerste kwartaal waren er minder vacatures voor aannemers en installateurs, monteurs en commercieel personeel. Er was wel meer vraag naar programmeurs en systeemanalisten (informatica beroepen).

Percentage werkzoekenden in de arbeidsmarktregio Oost-Utrecht lager dan landelijk
Het aantal geregistreerde niet-werkende werkzoekenden (nww) tot 27 jaar is het afgelopen kwartaal met 24% gegroeid. Er staan nu 1.200 jongeren als werkzoe­kende gere­gistreerd bij UWV. Eind maart zijn 1.900 55-plussers via het UWV op zoek naar werk. 33% van de werkzoeken­den zoekt naar een economisch-administratieve functie, 22% zoekt een technisch-indu­striële functie en 20% zoekt een verzor­gende/ dienstverlenende functie.
In Oost-Utrecht is het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden in het eerste kwartaal 2013 met 14% toegenomen tot 9.200. Deze stijging is groter dan de landelijke groei van 11%.
Van de beroepsbevolking in Oost-Utrecht staat 6,2% bij het UWV ingeschreven. Dit zogenaamde nww-percentage is landelijk 8,1%. Dit lage percentage betekent dat de arbeidsmarkt in deze regio het, in vergelijking met veel andere regio’s, relatief goed doet. In alle gemeenten in Oost-Utrecht is het nww-percentage beduidend lager dan het lande­lijke percentage. In de gemeente Amersfoort is het percentage het hoogst (6,7%), in de gemeenten Bunschoten en Woudenberg het laagst (beiden 4,3%).
 

Provincie:
Tag(s):