dinsdag, 26. februari 2013 - 17:53 Update: 03-07-2014 1:02

Geen opleidingsstop politie, wel reductie ten opzichte van voorgaande jaren

Geen opleidingsstop politie, wel reductie ten opzichte van voorgaande jaren

Den Haag - Naar aanleiding van de discussie over het aantal opleidingsplaatsen bij de Politieacademie heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie de Politieacademie en de Nationale Politie om tekst en uitleg gevraagd.

Geheel conform de in december 2012 vastgestelde begroting en beheersplan geldt voor het aantal opleidingsplaatsen bij de politie voor het jaar 2013 een numerus fixus van 800 aspiranten. Er is dus geen sprake van een opleidingsstop, wel van een reductie van het aantal te vullen opleidingsplaatsen ten opzichte van voorgaande jaren. Uit de navraag blijkt dat de Nationale Politie en de Politieacademie bij alle verschillende politieonderdelen onderzoeken in welke mate de numerus fixus reeds benaderd wordt. Zodat goed kan worden ingeschat hoe groot hun wervings- en selectieinspanningen nog moeten zijn voor de rest van dit jaar. Abusievelijk zijn daarbij sollicitanten benaderd met het bericht dat ze verder niet in behandeling worden genomen en de opleiding niet kunnen volgen. Sommige daarvan hadden op basis van een brief met daarin de intentieverklaring voor aanstelling al onomkeerbare stappen gezet. Dat is betreurenswaardig. Deze sollicitanten zijn of worden opnieuw benaderd en kunnen de selectieprocedure vervolgen. De voorlopige sterktecijfers laten zien dat de operationele sterkte van de politie per eind 2012 wederom hoger ligt dan met de Tweede Kamer is afgesproken. Voor de inname in 2013 heeft dit geen gevolg: bij het vaststellen van het aantal plaatsen voor 2013 was namelijk al rekening gehouden met een hogere sterkte dan afgesproken. De aantallen opleidingsplaatsen in 2014 en de jaren daarna zullen zoals te doen gebruikelijk met de jongste sterktecijfers opnieuw worden doorgerekend.
Provincie: