donderdag, 23. mei 2013 - 14:33 Update: 03-07-2014 0:57

Provincie kiest voor tracé buizenzone langs N33

Provincie kiest voor tracé buizenzone langs N33
Delfzijl

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen geeft de voorkeur aan een tracé langs de N33 als mogelijke reserveringsruimte voor een buizenzone tussen de Eemshaven en Delfzijl.

Er zijn vier tracés onderzocht: een tracé via Leermens, een tracé via Holwierde, een tracé door de Eems-Dollard en een tracé langs de N33. Het N33-tracé werd onderzocht naar aanleiding van inspraakreacties van de omgeving op de eerder onderzochte tracés. Gedeputeerde Staten kiest voor het N33-tracé, omdat uit het MER blijkt dat dit gunstiger is voor de landbouw en het landschap. Het tracé ligt direct langs de bestaande weg, die het gebied al doorsnijdt. Het uiteindelijke besluit voor een tracé wordt genomen door Provinciale Staten.

De onderzochte tracés zijn: het Leermenstracé, het Holwierdetracé, het Eems-Dollardtracé en het N33-tracé. Op basis van deze rapporten stelt Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor om te kiezen voor het N33-tracé. Naar verwachting maken Provinciale Staten voor de zomer de uiteindelijke keuze.

Provincie: