donderdag, 4. april 2013 - 11:15 Update: 03-07-2014 1:00

Start aanbesteding ontmanteling voormalig Marinevliegkamp Valkenburg

fbf

Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) is als eigenaar van het terrein gestart met de Europese aanbestedingsprocedure voor de ontmanteling van voormalig Marinevliegkamp Valkenburg. Doel van de ontmanteling is het opruimen van de landingsbanen en vliegveld gerelateerde objecten. De verkeerstoren en huidige bebouwing met kantoren en hangars, blijven vooralsnog behouden.

De ontmanteling van het vliegkamp omvat het verwijderen van verhardingen, met name van de landingsbanen, het saneren van milieukundige (bodem)verontreinigingen, het verwijderen van diverse opstallen zoals transformatorhuisjes en een grote hoeveelheid kabels en leidingen. Het terrein wordt hiermee geschikt gemaakt om in een volgende fase bouwrijp te kunnen maken.

Werk met werk maken

In de aanbestedingsprocedure wordt beschreven wat de gewenste eindsituatie is, namelijk: de oplevering van een schoon terrein. Hoe de aannemer dit doet, staat hem grotendeels vrij. Deze methodiek biedt marktpartijen de gelegenheid om de werkzaamheden op een slimme en efficiënte manier uit te voeren. Er kan werk met werk gemaakt worden, gebruikmakend van eigen inzichten en ervaring.

De intentie van het RVOB is om het ontmantelingsterrein voor circa 5 jaar over te dragen aan de aannemer en gefaseerd terug te krijgen. Een eerste deelgebied komt begin 2015 beschikbaar.

Procedure

Tot 6 mei staat de aanbesteding open voor geïnteresseerde marktpartijen om zich aan te melden. Na de beoordeling op basis van de gestelde minimumeisen start de selectie van maximaal vijf marktpartijen. Dit gebeurt op basis van verschillende geschiktheideisen en selectiecriteria. De vijf geselecteerde partijen zijn begin juni 2013 bekend en doorlopen het volledige aanbestedingstraject. Deze partijen hebben gedurende de zomer de gelegenheid om een plan van aanpak uit te werken en een inschrijving te doen. Op basis van deze inschrijving is dit najaar de gunning van het werk aan de geselecteerde marktpartij. De werkzaamheden gaan naar verwachting eind 2013 van start.

 

Provincie: