dinsdag, 1. juli 2014 - 13:39 Update: 03-07-2014 0:33

Quotum voor arbeidsbeperkten bij bedrijven

foto van chronisch zieken | fbf
Foto: fbf
foto van chronisch zieken | fbf
Foto: fbf
Den Haag

Met de aanbieding van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten aan de Tweede Kamer voegt het kabinet een belangrijke bouwsteen toe aan de uitvoering van de Participatiewet en de banenafspraak uit het sociaal akkoord. Dit leidt tot een beter perspectief voor mensen met een arbeidsbeperking op een reguliere baan.

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid): 'We willen ook deze mensen in staat stellen zoveel mogelijk zelfstandig mee te doen in de samenleving. Participatie, bij voorkeur via werk, is essentieel. Het zorgt voor sociale, economische en financiële zelfstandigheid'.

In de nieuwe wet is de door het kabinet en sociale partners gemaakte banenafspraak vastgelegd en is de mogelijkheid opgenomen om een quotumregeling te activeren als de gemaakte afspraken niet worden gerealiseerd.

In 2016 controleert het kabinet voor het eerst of de afgesproken aantallen extra banen over het jaar 2015 zijn gehaald. Als dat niet zo is, treedt de quotumregeling na overleg met de sociale partners en de VNG in werking. In dat geval bedraagt de heffing 5.000 euro per niet ingevulde arbeidsplaats. In het regeerakkoord is afgesproken dat het quotum niet geldt voor kleinere bedrijven met minder dan 25 werknemers. De quotumheffing wordt op zijn vroegst per 1 januari 2017 geactiveerd.

Provincie:
Tag(s):