dinsdag, 4. oktober 2005 - 13:02

Aanpak veiligheid dijken schiet te kort

Stein

Op 27 januari 2004 werd dijkbeheerder Rijkswaterstaat (RWS) door een wandelaar gewaarschuwd dat de dijk bij Stein over een lengte van 15 meter was verzakt. De dijk is circa 10 meter hoog, op circa 6 meter onder de kruin bleek water uit het talud te komen. Na twee dagen bleek uiteindelijk dat deze dijkverzakking was veroorzaakt door een lekke waterleiding en niet door een gat in de dijk, zoals RWS aanvankelijk veronderstelde. Gezien het gevaar van een dijkdoorbraak zijn de 543 bewoners van het dorp Oud Stein gedurende twee dagen geëvacueerd.

Er is onvoldoende inzicht in de veiligheidsrisico's van leidingen in regionale waterkeringen. Dit is een van de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, onder voorzitterschap van mr. Pieter van Vollenhoven, naar aanleiding van het onderzoek naar de verzakking van de dijk van het Julianakanaal bij Stein op 27 januari 2004.

Op basis van het onderzoek concludeert de Onderzoeksraad dat aan de leidingbreuk aan twee dingen te wijten is, de zetting van de dijk inclusief de bijbehorende zakking van de leiding en corrosie van de leiding. De directe oorzaak van de dijkverzakking is een leidingbreuk als gevolg van het niet tijdig waarnemen van de wanddikteafname van de leiding door corrosie.

De Onderzoeksraad constateert in zijn rapport onder andere dat de veiligheidsaanpak van RWS Directie Limburg voor het beheer van regionale waterkeringen, zoals de dijk bij Stein, te beperkt is. Hieraan ten grondslag ligt een landelijk probleem. Voor primaire waterkeringen, waaronder zeekeringen, is een dergelijke aanpak wel beschikbaar. De Onderzoeksraad vind het op zijn minst vreemd dat dit er voor regionale waterkeringen niet is. De minister van Verkeer en Waterstaat wordt dan ook gevraagd dit verschil te onderbouwen en zo nodig concrete eisen te formuleren.

De raad adviseert de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) dat zij zich naast de kwaliteit en de leveringszekerheid van water ook expliciet aandacht zou moeten schenken aan de veiligheid in de nabijheid van waterleidingen en de eventuele beschadiging van eigendommen van derden bij beschadiging van de waterleidingen. Vandaag de dag is niet meer acceptabel hier geen aandacht aan te schenken door intensivering van het ruimtegebruik en de ouder wordende waterleidingen. ©BON - foto: archief FBF.nl
Provincie:
Tag(s):