maandag, 17. oktober 2005 - 16:23

Grote stookinstallaties voldoen niet aan milieuregelgeving

Apeldoorn

Van de 75 grote stookinstallaties in Apeldoorn voldoen 46 niet aan het landelijk Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties (BEES B) van het ministerie van VROM. Dit blijkt uit milieucontroles die de gemeente onder bedrijven en in stellingen in 2004 en 2005 heeft gehouden.

Het Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties (BEES B) beoogt de uitstoot van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en fijnstof door verbranding van brandstoffen te beperken. Dit is noodzakelijk omdat deze stoffen bijdrage aan onder andere het verschijnsel van zure regen.

Het besluit geldt voor grote ketelinstallaties, gasturbines, gasturbine-installaties en zuigermotoren. In de meeste gevallen gaat het om grote verwarmingsketels en warmtekrachtinstallaties die worden toegepast in de industrie en bij grote kantoorgebouwen of ziekenhuizen.

Naast de verplichting om aan de emissie-eisen te voldoen, zijn organisaties ook verplicht een meting uit te voeren. Van de 46 installaties die niet voldoen aan het besluit, moeten de meeste nog een meting uitvoeren. De gemeente verwacht dat deze organisaties in de loop van het jaar dan ook voldoen aan de gestelde eisen. Tot die tijd worden de organisaties nauwlettend gevolgd.

Controle op naleving van de milieuvoorschrift en regels is een van de taken van de gemeente. Doel hiervan is het bevorderen van de kwaliteit van onze leefomgeving en de luchtkwaliteit (in zoverre de gemeente daar invloed op heeft). Naast deze gerichte controles blijft de gemeente ook periodiek en steekproefsgewijs controleren of bedrijven aan de Wet Milieubeheer voldoen

©BON
Provincie:
Tag(s):