dinsdag, 27. december 2005 - 16:51

Opvang daklozen in oude Nuon gebouw

Leiden

Woningcorporatie Portaal gaat de opvang voor dak- en thuislozen in het NUON-gebouw B ontwikkelen en beheren. De gemeente Leiden en Portaal hebben hierover vandaag overeenstemming bereikt. Portaal krijgt hierbij de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het beheer, de gemeente Leiden voor de invulling van de zorg.

Uitgangspunt bij de exploitatie en het beheer van de nieuwe opvang is voor beide partners het voorkomen van dakloosheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat daklozen altijd tijdelijk worden opgevangen en via Portaal en de reguliere regionale woonruimteverdeling worden geholpen bij het vinden van permanente woonruimte.

Er zijn daarbij twee belangrijke voorwaarden voor het slagen van de nieuwe stedelijke opvang voor dak- en thuislozen. Op de eerste plaats moet het gebouw goed zijn toegerust voor de belangrijkste functies die het gaat herbergen, op de tweede plaats mag er geen overlast zijn voor de omgeving.

Hans Buijing, verantwoordelijk wethouder, is verheugd: 'We kunnen aan de slag, met waarborgen voor zowel zorg als veiligheid, voor de daklozen en voor de omwonenden. Eerder al hadden wij de locatie vastgesteld. Nu hebben wij ook een partij gevonden voor de exploitatie en het beheer.

Portaal heeft op allerlei gebied bewezen een dergelijke opgave aan te kunnen. Of het nu gaat om de zorg voor de leefomgeving van huurders of de daadkracht bij de herstructurering.

Portaal heeft bovendien zelf belang bij een goed beheer, omdat de corporatie in de omgeving van het NUON-gebouw veel woningen bezit. Daarnaast is er Nieuw Leyden waar Portaal graag woningen verhuurt en kavels verkoopt. Deze samenwerking kan er voor zorgen dat de overlast voor de omwonenden tot een minimum wordt beperkt; iets waar zij terecht nadrukkelijk om hebben gevraagd tijdens de informatieavonden.'

Directeur Lex de Boer van Portaal is ook bijzonder ingenomen met de opgave om het gebouw voor de daklozenopvang te realiseren: 'Onze missie is, om iedereen in Leiden onder dak te helpen, zolang je je gedraagt en je huur betaalt. Mensen die dat niet kunnen, helpen wij om toch zo zelfstandig mogelijk te wonen.

Het realiseren van een verblijf voor de Leidse daklozen, eventueel aangevuld met voorzieningen die deze mensen kunnen helpen zich weer zelfstandig op de woning- en arbeidsmarkt te redden is een belangrijke schakel in de huisvestingsketen. Op deze manier kunnen wij de huisvestingsketen voor mensen met psychische en verslavingsproblemen weer beter sluiten.

Zo willen wij voorkomen, dat mensen nodeloos op straat staan. Zoals overal waar wij mensen huisvesten willen we dat onze woningen in een leefbare omgeving staan. Daar gaan we ook rond het NUON-terrein voor zorgen. Er wonen genoeg huurders van ons rond het terrein om ons daar druk over te maken.'

De overeenstemming tussen beide partijen wordt begin 2006 nader uitgewerkt. Onder andere komt dan de financiering aan de orde en ook de toenadering tot zorgaanbieders. De gemeente Leiden en Portaal hechten verder veel waarde aan de integratie met de nieuwe opvang in de omgeving.

Gesprekken met belanghebbenden worden dan ook onverminderd voortgezet en daar waar nodig geïntensiveerd. Het ligt in de bedoeling de eerste dak- en thuislozen met ingang van de winter 2006/2007 in het gebouw te huisvesten.

Op 26 oktober jongstleden heeft de gemeente na uitgebreid onderzoek gekozen voor gebouw B op het NUON-terrein. NUON-B is gekozen als locatie voor een combinatie van de nachtopvang (het Slaaphuis), de uitbreiding van de dagopvang inclusief een alcoholgebruiksruimte, de dagbesteding (De Zaak) en de maaltijdvoorziening cq beperkte dagopvang die bekend staat als De Schuilplaats (winnaar van het Nationale Compliment 2005).

De locatie aan de Langebrug 56, de voormalige brandweerkazerne, is gereserveerd voor een programmatisch aanbod naar maatschappelijk herstel voor de groep recent dak- en thuislozen. Naar de inhoud van dit programmatisch aanbod wordt op dit moment onderzoek verricht.
Provincie:
Tag(s):