vrijdag, 30. september 2005 - 11:24

Overheid start publieks campagne terreur

Den Haag

Er komt een publiekscampagne om burgers te informeren over terrorisme en terrorismebestrijding. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds in gang gezet. De terroristische dreiging voor Nederland is nog steeds substantieel. Hoewel de dreiging op onderdelen is veranderd, staat Nederland onverminderd in de belangstelling van potentiële terroristen. Daarom worden verschillende maatregelen genomen om de respons na een terroristische aanslag te verbeteren. Dit schrijven de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet kiest voor de inzet van een publiekscampagne om burgers te informeren over wat de overheid doet aan de bestrijding van terrorisme. Dit besluit is mede gebaseerd op de
uitkomsten van een behoefteonderzoek onder de Nederlandse bevolking. Dit onderzoek is in augustus 2005 uitgevoerd en toont aan dat de behoefte van de burger aan informatie over
terrorisme groter is geworden ten opzichte van 2004.

Daarnaast dient de campagne om de individuele zelfredzaamheid en maatschappelijke weerbaarheid van burgers te verhogen door het bieden van een handelingsperspectief. Een belangrijk onderdeel van de campagne is een publieksbrochure. De rijksoverheid ontwikkelt
de campagne in nauwe samenwerking met de grote gemeenten, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en
Den Haag en private partners als NS en Schiphol.

De laatste versie van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) noemt de huidige terroristische dreiging in Nederland nog steeds substantieel. De dreiging wordt
voornamelijk bepaald door binnenlandse terroristische netwerken, die onder meer inspiratie ontlenen aan de jihadistische ideologie van Al Qa'ida. Daarbij lijken de
internationale aspecten van de dreiging weer aan gewicht te winnen. Met de aanslagen in Londen hebben zelfmoordterrorisme en de angst hiervoor definitief Europees grondgebied bereikt.

Gezien de dynamiek van nationale en internationale ontwikkelingen is het niet waarschijnlijk dat het algemene dreigingsniveau op middellange termijn naar beneden zal
kunnen worden bijgesteld.

Verbetering respons na een terroristische aanslag
Naar aanleiding van de aanslagen in Londen is onderzocht of Nederland adequaat is voorbereid op een vergelijkbaar scenario. Onder leiding van de minister van BZK is
hiertoe een werkgroep van deskundigen bijeengeroepen. Hoewel bleek dat deze zogenaamde 'crisisrespons' op een vergelijkbare aanslag als in Londen voldoende is, heeft de
werkgroep wel enkele verbeterpunten geconstateerd op het gebied van informatievoorziening, coördinatie en aansturing, verbindingen, operationele diensten en civiel-militaire samenwerking. Deze verbeterpunten worden allen nog in 2005
doorgevoerd.

Verder heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb), in samenwerking met uitvoerende en operationele diensten een aantal scenario's voor mogelijke
terroristische aanslagen of incidenten ontwikkeld, alsmede procedures voor in te zetten maatregelen. Doel hiervan is de overheidsreactie en de samenwerking van de vele betrokken
organisaties in geval van een terroristische aanslag gestructureerd te laten verlopen.

© BON
Provincie:
Tag(s):