donderdag, 7. september 2006 - 13:18

10 Miljoen voor natuurprojecten

Den Haag

Nederland is er in geslaagd om samen ruim EUR 10 miljoen aan Europese financiering binnen te halen voor grote natuurherstelprojecten in negen verschillende Natura 2000 gebieden. Dit laat het ministerie van Landbouw vandaag weten.

Hiermee is Nederland één van de drie best toebedeelde lidstaten van het LIFE Natuur programma in 2006. In totaal zijn in 2006 door alle lidstaten 228 projecten ingediend; slechts 61 projecten worden gefinancierd.

De door de Europese Commissie goedgekeurde projecten zijn van uiteenlopende aard. Het betreft de volgende projecten in verschillende Natura 2000 gebieden in Nederland.

Het project 'Brackish Marsh' in de Oosterschelde van de provincie Zeeland, voorziet in de realisatie van 157 hectare natuurontwikkeling langs de zuidkust van Schouwen. Het gebied nabij Zierikzee, wordt ingericht voor steltlopers, sterns en de Noordse woelmuis, als onderdeel van Plan Tureluur: een binnendijkse brakwatermoeras van ca 1200 ha.

Het waterschap Roer en Overmaas zorgt voor de aanleg van een vispassage om de vismigratie van verschillende vissen, zoals de zalm, bittervoorn, beek-, rivier- en zeeprik van de Maas naar het paaigebied in het bovenstroomse gebied van Roer weer mogelijk te maken.

Het gebied de Zouweboezem van de St. Het Zuid-Hollands Landschap herbergt de grootste broedkolonie purperreigers van Nederland en vele andere moerasvogels. Echter het gevaar is dat door de nu nog niet optimale omstandigheden en de voortschrijdende successie de hoge waarde die het gebied nu heeft verloren gaat. Zodoende wordt er ingegrepen voor het te laat is; zo wordt de huidige waarde van het gebied behouden en waar mogelijk zelfs nog verbeterd.

Doel van het project in Engbertsdijksvenen van Staatsbosbeheer is het veiligstellen van de onvergraven hoogveenkern. Dit wordt bereikt door de aanleg van zandkades rondom de kern. Om de herstelmaatregel goed te kunnen volgen, wordt er lopende de uitvoering, onderzoek verricht naar de macro-fauna en de waterhuishouding van de kern in relatie tot de omgeving van het hoogveen.

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer beogen in De Wieden en Weeribben, ter versterking van de moerasnatuur, het herstel van trilveen en veenmosrietland door het graven van petgaten en afplaggen van verdroogd en verzuurd rietland. Daarnaast wordt een praktijkstudie uitgevoerd naar de te verwachten positieve effecten van een natuurlijker waterpeilbeheer.

Voor de Polder Westzaan heeft Staatsbosbeheer, in partnerschip met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, zijn projectaanvraag gehonoreerd gezien om het bijzondere brakke karakter van dit laagveengebied te herstellen. De voortschrijdende verzoeting wordt een halt toegeroepen met behulp van een inlaat die brak water vanuit het Noordzeekanaal naar de Reef en het Guisveld in deze polder voert.

Het project Vlietmonding in de Hoeksche Waard creëert een belangrijk leefgebied voor de zeldzame Noordse woelmuis op de zuidoever van de rivier de Oude Maas. Het zorgt tegelijkertijd de verbindingszone tussen de geïsoleerde populaties Noordse woelmuis in het Haringvliet en de Oude Maas.

In het project SAMARES (Salt Marsh Restoration Eastern Scheldt) van Rijkswaterstaat wordt door het aanbrengen van grond in de Schelphoek en de bouw van een doorlaatmiddel ten behoeve van de Rammegors 100 ha nieuw areaal slikken en schorren toegevoegd aan het afnemende intergetijdengebied van de Oosterschelde.

In het Vlaams-Nederlandse Grenspark de Zoom - Kalmthoutse Heide wordt het biotoop open zand in ere hersteld door op de aansluitend in Vlaanderen en Nederland gelegen duinen de wind weer ruimte te geven. Het marginale bos maakt plaats voor droge en natte heide. Ook de natuurrecreant vaart er wel bij, er komen nieuwe wandelroutes.

Dit was het laatste jaar dat de lidstaten gebruik konden maken van het LIFE Natuur Programma vanaf 2007 wordt dit programma opgevolgd door het LIFE+ programma. Het grote verschil is dat dit natuur- en milieuprogramma decentraal georganiseerd gaat worden.
Provincie:
Tag(s):