donderdag, 19. januari 2006 - 19:25

1,2 miljoen euro voor sport tot en met 2008

Gedeputeerde Staten hebben dinsdag het uitvoeringsplan
'Speelveld in beweging' vastgesteld. Voor het eerst ligt er op Gelders provinciaal niveau een sportnota met bijbehorend uitvoeringsplan en budget. Voor de komende 3 jaar is er jaarlijks 1,2 miljoen euro beschikbaar voor sport en bewegen.

Dat is inclusief het extra geld (eenmalig 1,65 miljoen euro) dat Provinciale Staten bij de begrotingsbehandeling in oktober hebben vrijgemaakt.

De nadruk ligt in het uitvoeringsplan op de ondersteuning van de breedtesport en vrijwilligers. Voor deze twee speerpunten is tot en met 2008 2,27 miljoen euro uitgetrokken. Voor wat betreft de breedtesport is de inzet vooral gericht op sportparticipatie van groepen die hierin achterblijven.

Het gaat om ouderen, minderheden, jeugd en mensen met een beperking. De prioriteit daarbij ligt bij de jeugd. Investeren in de jeugd is noodzakelijk. Zeker voor sport en bewegen. Nu moet de basis gelegd worden voor gezond gedrag in de toekomst.

Om bewegingsarmoede en daaruit voortvloeiende problematiek te voorkomen, moeten jongeren worden gestimuleerd tot bewegen en een actieve leefstijl. Om dit te realiseren wil de provincie de relatie tussen voortgezet onderwijs en sportaanbieders stimuleren door onder meer het programma CU@school.

Het streven is dat er in 2008 op ten minste 25 scholen voor voortgezet onderwijs een samenwerkingsprogramma is tussen de school en sportaanbieders waardoor kinderen op een laagdrempelige manier met sport in aanraking kunnen komen. Ook wordt meer aandacht besteed aan buitenspeelvoor-zieningen.

Voldoende en goede buitenspeelvoorzieningen leveren niet alleen een bijdrage aan een actieve leefstijl bij de jeugd, maar ook aan het tegengaan van de soms verslechterde leef-baarheid in buurten en wijken. In ten minste acht gemeenten zijn in 2008 concrete sport- en speelvoorzieningen gerealiseerd, waarbij samenwerkingsvormen met landelijke partners zoals de Richard Krajicek- of Johan Cruyff Foundation, woningcoöperaties etc. zijn gevormd.

Ook de ouderen kunnen op aandacht rekenen vanuit het sportprogramma. 50+’ers moeten zo lang mogelijk actief blijven. Samen met gemeenten wil de provincie hieraan werken. Het doel is dat in minimaal 5 gemeenten ten minste 120 ouderen meedoen aan een sportproject dat speciaal voor hen is ontwikkeld. Na afloop van het traject moet ten minste 50% blijvend sportief actief zijn.

Naar vrijwilligers, het tweede belangrijke aandachtspunt binnen het uitvoeringsprogramma, gaat 543.00 euro. Het vrijwilligersbestand binnen de Gelderse sportverenigingen neemt af en vergrijst. Jongeren en allochtonen hebben vaak weinig interesse om vrijwilliger te worden. Om meer actieve vrijwilligers te krijgen, wil de provincie aansluiten bij de NOC*NSF-campagne over dit onderwerp 'Je bent goed bezig in de sport'.

Ook wil zij via maatschappelijke stages jongeren en alloch-tonen stimuleren om vrijwilliger te worden. Verder zet zij in op de professionalisering van de sport. Om de sportinfrastructuur te verstevigen is het de bedoeling per cluster van sport-verenigingen verenigingsmanagers aan te stellen en lokale ondersteuning te realiseren door samenwerkingsovereen-komsten met het bedrijfsleven en gemeenten aan te gaan.

Speciale aandacht is voor ‘jongeren en overgewicht’. Hiervoor is door de Gelders Sport Federatie een actieplan ont-wikkeld. 'Meer bewegen, goed eten, minder wegen' wil jongeren bewust maken van hun eet- en leef- en bewegingspatroon en daarmee samenhangend hun gewicht.

Voor het plan hebben Provinciale Staten bij de begrotings-behandeling eenmalig een bedrag van 450.000 euro uitgetrokken.

Naast de gemeenten is de Gelderse Sport Federatie een belangrijke partner bij de realisatie van het uitvoeringsplan.
Provincie:
Tag(s):