vrijdag, 28. april 2006 - 14:58

2,7 miljoen extra voor jeugdzorg Zeeland

Zeeland

Vrijdag maakte staatssecretaris Ross van Dorp bekend dat Zeeland voor dit jaar ruim 2,7 miljoen euro extra rijksgeld ontvangt voor de aanpak van de wachtlijsten in Zeeland. Concreet doel: op 1 januari 2007 wacht geen enkele jeugdige na de indicatiestelling langer dan negen weken op zorg.

De Provincie Zeeland heeft het plan 'Wachten: geen dag te lang!' ingediend bij staatssecretaris Ross van Dorp met daarin een aanpak om dat doel in Zeeland te bereiken.

Het aantal kinderen in Nederland dat na indicatiestelling langer dan negen weken op jeugdzorg wacht, is in een jaar tijd met 20 procent toegenomen tot meer dan 5.000. De staats-secretaris van VWS vindt deze wachttijden niet aanvaardbaar en heeft daarom onlangs de provincies en grootstedelijke regio's in Nederland – verantwoordelijken voor de jeugdzorg - opgeroepen om een plan van aanpak in te dienen met als doel de wachttijden in de jeugdzorg voor 1 januari 2007 te hebben teruggedrongen tot minder dan negen weken.

Volgens de prognoses zou Zeeland - bij ongewijzigd beleid en gelijkblijvende financiële middelen - eind 2006 179 jeugdigen (exclusief Zeeuwse kinderen die voor een gespecialiseerde voorziening buiten Zeeland zijn geïndiceerd) tellen die na hun indicatiestelling langer dan negen weken op een vorm van jeugdzorg moeten wachten.

Ook de Provincie Zeeland vindt deze wachttijd in de Zeeuwse jeugdzorg te lang. Kinderen blijven hierdoor te lang verstoken van noodzakelijke hulp, waardoor problemen kunnen verer-geren. De Provincie Zeeland heeft de oproep van de staatssecretaris dan ook benut om het terugdringen van de wachttijden daadkrachtig en versneld aan te kunnen pakken.

Gedeputeerde Van Heukelom heeft vertrouwen in de Zeeuwse aanpak om voor eind 2006 geen wachtlijsten meer te hebben waar kinderen op staan die na hun indicatiestelling langer dan negen weken op zorg wachten.

Dat vertrouwen is allereerst gebaseerd op het vandaag beschikbaar gestelde extra rijksgeld van 2,7 miljoen. Deze financiële bijdrage biedt Zeeland de kans om de doelstelling in een zeer kort tijdsbestek, voor 1 januari 2007, te kunnen behalen.

De tweede reden voor vertrouwen zijn de mensen die werkzaam zijn in de jeugdhulpverlening. Voor het terugdringen van de wachttijden in de jeugdzorg in Zeeland, is immers meer nodig dan alleen geld. Het zijn de mensen in de jeugdhulp-verlening die het zullen moeten doen, aldus gedeputeerde jeugdzorg in Zeeland, de heer Van Heukelom. Ambitie, betrokkenheid en samenwerking zijn voorwaarden die in Zeeland aanwezig zijn, zowel op bestuurlijk niveau als op uitvoerend niveau.

Tenslotte komt het vertrouwen voort uit de inhoudelijke visie op de jeugdzorg in Zeeland zoals die momenteel in ont-wikkeling is. Er is de afgelopen periode nauw samengewerkt en intensief overleg geweest tussen met name Provincie Zeeland, BJZ, AZZ en CoAct om te komen tot een gezamenlijke, breed gedragen visie op de jeugdzorg in Zeeland.

De visie op de jeugdzorg in Zeeland wordt in opdracht van de Provincie Zeeland en in samenspraak met partijen uit de jeugdzorgsector opgesteld door hoogleraar Jo Hermanns en Peter Kwakkelstein van CoAct en is bijna voltooid. De kern van het plan van aanpak 'Wachten: geen dag te lang!' is gericht op een vroegtijdige en intensieve hulpverlening in de thuissituatie van het kind, het zogenaamde IPT-model (intensieve pedagogische thuishulp). Kinderen en ouders krijgen daarmee de benodigde hulp om samen de situatie zodanig duurzaam te verbeteren dat geen verdere (en duurdere) jeugdzorg nodig is.

Nu er sinds vandaag duidelijkheid is over de toegekende extra rijksmiddelen zal de Provincie Zeeland prestatieafspraken met AZZ en BJZ maken over de te leveren extra productie.Zo nodig zullen hierbij ook andere organisaties, zoals het Schippersinternaat worden betrokken.

Om als basis te kunnen dienen voor de te verstrekken subsidies moet dit Plan van aanpak door het provinciebestuur worden vastgesteld. Dit zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden nu bekend is hoeveel middelen voor Zeeland beschikbaar zijn gekomen voor de uitvoering van dit plan.
Provincie:
Tag(s):