dinsdag, 11. april 2006 - 13:53

280.000 euro extra voor Vitaal Platteland Zeeland

Het Comité van Toezicht van het Europese programma LEADER+, heeft be-sloten ruim €280.000 over te hevelen van de Provincie Noord-Brabant naar de provincie Zeeland voor de aanpak van de plattelandsontwikkeling in het ka-der van Vitaal Platteland Zeeland.

Leader+ is één van de subsidiebronnen die worden ingezet voor de financiering van projecten in het kader van het plattelandsontwikkelingsprogramma Vitaal Plat-teland Zeeland. De hiervoor beschikbaar gestelde middelen worden in Zeeland met grote voortvarendheid en veel succes uitgezet in uiteenlopende projecten.

De extra middelen komen boven op het reeds bestaande en nog beschikbare budget en bieden ruimte voor initiatiefnemers om aanvullende projecten in te dienen.

De komende jaren is in Zeeland nog een bedrag van ruim EUR 2.000.000,= be-schikbaar. Projectvoorstellen met een innovatief karakter en voorstellen die gericht zijn op de verbetering van de leefbaarheid en/of aantrekkelijkheid van het Zeeuwse platteland komen voor subsidie in aanmerking. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend bij het Projectbureau Vitaal Platteland Zeeland.
Provincie:
Tag(s):