dinsdag, 23. mei 2006 - 8:17

2de Schroebrug Gemeente en Provincie

Middelburg

Op woensdag 24 mei om 17.00 uur ondertekenen wethouder van de Gemeente Middelburg mevrouw dr. J.L. Kool-Blokland en gedeputeerde van de Provincie Zeeland de heer mr. drs. A.J.G. Poppelaars de Intentieovereenkomst die de voor-bereiding en realisatie van werken op en om de Schroebrug in Middelburg waarborgt.

De Gemeente Middelburg en de Provincie Zeeland hebben een studie uitgevoerd naar de verkeersproblematiek rond de Schroebrug te Middelburg. Hieruit komen de volgende resultaten naar voren.

De traverse over de Schroeweg en het Groene Woud, waarvan de Schroebrug deel uit maakt, vormen een ver-keersknelpunt in Middelburg. De intensiteit van het fietsverkeer over de Schroebrug is zeer hoog: de brug kan met meer dan 10.000 fietspassages per etmaal als het drukste fietspasseerpunt van Zeeland worden beschouwd. En dat terwijl de brug zeer smal is.

De doorstroming van het autoverkeer ter plaatse van de Schroebrug kan geoptimaliseerd worden door de realisatie van een gescheiden brug voor voetgangers. Door de aanleg van een extra voetgangersbrug komt er ook voor fietsers meer ruimte op de bestaande Schroebrug.

De Schroebrug is in eigendom en beheer bij de Provincie. Beide partijen hebben met elkaar overlegd en zijn het eens over een aantal, dat als richtsnoer zullen gelden bij het oplossen van dit knelpunt en wel door middel van een verruiming van de capaciteit van deze kanaalkruising.

Beide partijen willen in de financiering van dit project een bijdrage leveren. Daarbij vormt de overdracht in eigendom, beheer en onderhoud van de noordelijke tak van het Kanaal door de Oude Arne aan de Gemeente, een onlosmakelijk deel van de afspraken. De Provincie, eigenaar van dit deel, heeft geen belang in het Kanaal door de Oude Arne, aangezien dit geen onderdeel uitmaakt van het hoofdvaarwegennet. De Gemeente heeft het zuidelijk deel van het Kanaal door de Oude Arne al in eigendom, beheer en onderhoud.

Om genoemd knelpunt op korte termijn op te lossen zal door de Provincie een tweede beweegbare brug langs het noordelijke brughoofd van de Schroebrug worden voorbereid en aangelegd. De Provincie Zeeland treedt hierbij op als opdrachtgever. Deze tweede beweegbare tweede brug langs het noordelijke brughoofd zal een functie voor het voet-gangersverkeer vervullen. Met de tweede brug komt voor voetgangers een volwaardige, in twee richtingen te belopen route beschikbaar.
Provincie:
Tag(s):