donderdag, 9. november 2006 - 13:39

5,5 miljoen euro voor nieuw Fries Museum

Leeuwarden

Provinciale Staten van Fryslân hebben donderdag ingestemd met een bijdrage van 5,5 miljoen euro voor het project Nij Fries Museum op het Zaailand. Ook gingen zij akkoord met de begroting voor het jaar 2007.

Daarnaast stemden de Staten ook in met de uitwerking van het Regionaal Coördinatiepunt Waddengebied nieuwe stijl en de onderwijsnota Boppeslach.

De bijdrage van 5,5 miljoen euro voor het project Nij Fries Museum zorgde voor een politiek debat, waarin het college van Gedeputeerde Staten een amendement van de VVD overnam. Het besluit werd daarmee nog verder aangescherpt. Uiteindelijk stemden Provinciale Staten hoofdelijk over het voorstel, waarbij 28 Statenleden vóór en 26 Statenleden tegen stemden.

Ook de begroting voor het jaar 2007 werd door Provinciale Staten met algemene stemmen aangenomen. Tijdens het debat zijn wel diverse moties en amendementen ingediend, waarvan een belangrijk deel door het college van Gedeputeerde Staten werd overgenomen.

De provincie gaat op verzoek van Provinciale Staten de komende jaren in totaal 10 miljoen euro besparen op de bedrijfsvoering. In 2007 zal er extra ingezet worden op het gebied van Recreatie en Toerisme, onder andere door de invoering van een revolving fund van 200.000 euro. Ook is in de begroting 1 miljoen euro extra opgenomen voor het Sociaal Investerings Fonds, speciaal bedoeld voor de bestrijding van Stille Armoede in Fryslân.

Vervolgens stemden de Staten ook in met de onderwijsnota Boppeslach en met de voorstellen voor het Regionaal Coördinatiepunt Waddengebied nieuwe stijl, natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer, herstructurering en herontwikkeling van de woningvoorraad en de aanpak van oevers en kaden.
Provincie:
Tag(s):