dinsdag, 25. april 2006 - 17:43

€ 515.000 voor gemeentelijke zorgprojecten

Zwolle

De provincie Overijssel stelt € 515.000,- beschikbaar om gemeenten in Overijssel te helpen bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De wet gaat op 1 januari 2007 in. Gedeputeerde Staten vinden het belangrijk om de gemeenten in Overijssel actief te ondersteunen bij de invoering van deze belangrijke wet. Jan Kristen, gedeputeerde Grote steden en welzijn: ‘Met de nieuwe wet komt er een heleboel op gemeenten af, de WMO geeft gemeenten een centrale rol op het gebied van zorg en welzijn. Wij zien daarbij voor onszelf een belangrijke rol weggelegd om gemeenten met raad en daad te helpen om zich voor te bereiden op hun nieuwe taken.’

Het gaat om de volgende projecten:

1.Informele zorg in de gemeenten Zwolle en Hardenberg
Gedeputeerde Staten hebben € 250.000,- toegekend voor een gezamenlijk project van de gemeenten Zwolle en Hardenberg over informele zorg en vrijwilligers. De WMO gaat ervan uit dat mensen die hulp nodig hebben dat in eerste instantie zelf proberen te regelen. Dat betekent dat er veel meer dan nu een beroep gedaan zal worden op informele zorg (mantelzorg en vrijwillige zorg). Informele zorg is zorg die reguliere zorginstellingen niet kunnen bieden. Juist deze kleine vormen van zorg stellen ouderen in staat om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Bovendien verkleinen de contacten met vrijwilligers de kans op vereenzaming bij deze groep aanzienlijk.

‘Het is belangrijk dat gemeenten nu nadenken over hoe ze na 1 januari de informele zorg voor hun burgers gaan organiseren’, aldus Gert Ranter, gedeputeerde Zorg en Participatie. ‘Daarom hebben we de Overijsselse gemeenten uitgenodigd om daarmee in een proefproject ervaring op te doen.’
Hardenberg en Zwolle hebben daarop enthousiast gereageerd. B en W van Zwolle hebben al besloten zelf ook € 40.000,- in het project te steken. Het college van de gemeente Hardenberg besluit volgende week over de gemeentelijke bijdrage voor het project. De gemeenten willen in enkele Hardenbergse kernen en Zwolse wijken verschillende proefprojecten starten om te zien hoe vraag en aanbod van (voornamelijk) informele zorg het beste op elkaar afgestemd kan worden. Door dat op verschillende manieren te doen, is vergelijking mogelijk en kan worden bepaald welke aanpak het meest succesvol is.
Uitgangspunt daarbij is dat er gebruik wordt gemaakt van de bestaande netwerken en organisaties. In Hardenberg wordt daarom nauw samengewerkt met bijvoorbeeld plaatselijk belang, ouderenconsulenten en de Stuw, in Zwolle met de Vrijwilligerscentrale, het steunpunt informele zorg en Stichting Welzijn Ouderen.

2.WMO loketten
De gemeenten Zwartewaterland, Hengelo, Ommen en Haaksbergen krijgen ieder € 50.000 voor een WMO loket. Het WMO loket is bedoeld voor burgers waar zij terecht kunnen voor informatie en advies over de WMO.

3.Woonzorgzone Zwolle-Zuid
De gemeente Zwolle krijgt € 50.000 voor een woonzorgzone in Zwolle-Zuid. Met de bijdrage worden welzijnsactiviteiten opgezet. Zo komt er een dienstencentrum dat de zelfredzaamheid van ouderen bevorderen.

4.Eerstelijnszorg in de gemeente Zwartewaterland
Voor de verbetering van de samenwerking tussen het zorgloket en de eerstelijnszorg kennen GS € 15.000 aan de gemeente Zwartewaterland toe.

Met deze bijdrage van in totaal € 515.000, ronden Gedeputeerde Staten van Overijssel de eerste ronde van gemeentelijke WMO-projecten af. Vorig jaar trok het provinciebestuur al meer dan € 1.000.000 uit voor soortgelijke projecten van Overijsselse gemeenten.
Op dit moment bereidt de provincie, samen met de gemeenten, een tweede ronde voor om gemeenten te ondersteunen bij de invoering van de nieuwe wet per
1 januari 2007.
Provincie:
Tag(s):