maandag, 13. maart 2006 - 0:30

Aanpak verkeer in de Vallei

De bereikbaarheid voor verkeer van de Vallei blijft een punt van aandacht. Om op korte termijn de doorstroming en de bereikbaarheid van de Vallei te kunnen verbeteren is de provincie Gelderland het project Beter Bereikbaar Vallei gestart. Daarin is samen met de provincie Utrecht, de regiogemeenten en Rijkswaterstaat een inventarisatie ge-maakt van doorstromingsknelpunten die relatief snel zijn op te lossen.

Omdat in de Vallei door Rijkswaterstaat al veel wordt gedaan aan de verbetering van de doorstroming op de snelwegen, ligt de nadruk in Beter Bereikbaar Vallei op het onderliggend wegennet.

Om een goed inzicht in de problematiek te krijgen is een verkeerskundige analyse van verkeersstromen gemaakt en zijn maatregelen ontwikkeld om die zo goed mogelijk te laten doorstromen. Om de maatregelen uit te kunnen voeren ontvangen de samenwerkende overheden in Beter Bereikbaar Vallei een bijdrage van vijf miljoen euro van het Rijk.

Als tegenprestatie verwacht het Rijk dat de regio vanuit eigen gelden ook zelf vijf miljoen euro bijdraagt. De betrokken bestuurders hebben op 9 maart reeds een voorlopig besluit over de financiering genomen.

De maatregelen concentreren zich op de provinciale en gemeentelijke wegen die cruciaal zijn voor de ontsluiting van het onderliggend wegennet op de snelwegen in de Vallei. Het betreft de N301 voor de ontsluiting van Nijkerk op de A28, de N233 voor de ontsluiting van Veenendaal, Rhenen en Neder-Betuwe, de N224 voor de ontsluiting van Ede en de N781 en N225 voor de ontsluiting van Wageningen. Op die wegen wordt gewerkt aan een optimale afstelling van verkeerslichten en het vergroten van de capaciteit van kruispunten door aanpassing van rotondes.

Tevens wordt rekening gehouden met aanwezigheid van fiets en openbaar vervoer op die routes. De maatregelen zullen uiterlijk in 2010 gerealiseerd zijn.

Afhankelijk van een definitief besluit en de financiële dekking vanuit de partnergemeenten en de provincies kunnen de knelpunten in de regio worden aangepakt.
Provincie:
Tag(s):