woensdag, 3. mei 2006 - 10:39

Aanvraag vergunningen onder de loep

Meerssen

Het college van B&W heeft besloten dat de gemeente Meerssen van 1 juni 2006 t/m 1 februari 2007 meedoet aan de operatie 'Stopwatch'. Dit project is een initiatief van MKB Nederland, dat in samenwerking met een advocatenkantoor gaat bijhouden hoeveel tijd er verstrijkt tussen aanvraag en verlening van een aantal vergunningen.

Alle gemeenten in Nederland zijn door MKB Nederland benaderd om mee te doen. Doelstelling van dit project is om het traject van vergunningverlening door de gemeente aan ondernemers te analyseren.

Met het initiatief loopt MKB Nederland vooruit op een wets-voorstel, waarbij gemeenten worden beboet als de beslis-termijn is verstreken. Het wetsvoorstel speelt in op een groeiende bezorgdheid van burgers en ondernemers over trage besluitvorming door de overheid.

In veel gemeenten komt het nog steeds voor dat wettelijke termijnen om allerlei redenen niet worden gehaald. Dit wekt onvrede bij de burger, voor wie de termijnoverschrijding doorgaans verstrekkende of kostbare gevolgen kan hebben.

Om het project werkbaar te houden, worden in elke gemeente vier vergunningaanvragen onder de loep genomen. Dit zijn: gebruiksvergunning, lichte bouwvergunning, evenementen-vergunning en reclamevergunning. Deze vergunningen hebben gemeen, dat ze over het algemeen door bedrijven worden aangevraagd.

Omdat het wetsvoorstel niet uitsluitend betrekking heeft op vergunningaanvragen, zal MKB-Nederland ook de beslistermijn op bezwaarschriften gaan registreren.

Een jury zal vaststellen welke deelnemende gemeente zich de snelste gemeente van Nederland mag noemen. Deze wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst bekendgemaakt. Alle deelnemende gemeenten krijgen na afloop van het project te horen hoe de individuele score eruit ziet en welk bedrag aan dwangsommen de gemeente zou moeten betalen als de betreffende wet al van kracht zou zijn.

MKB Nederland wil gemeenten hiermee de kans geven kritisch naar hun beslistermijnen te kijken. Het gemeentebestuur van Meerssen wil de uitdaging aangaan om de gemeentelijke dienstverlening kritisch onder de loep te nemen en aan te tonen dat de gemeente slagvaardig optreedt. Mocht dit onverhoopt niet het geval blijken te zijn, dan wil het gemeentebestuur de kans aangrijpen om de gemeentelijke dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.

Burgemeester Mr Ricardo Offermanns (portefeuillehouder economische zaken) hoopt dat bedrijven hiermee hun voordeel zullen doen.
Provincie:
Tag(s):