dinsdag, 30. mei 2006 - 15:29

Actie CoffeeCorner van start

Maastricht

De gemeente Maastricht start de actie CoffeeCorner. Deze actie behelst het terugdringen van de overlast van en rondom coffeeshops. Dit doen ze door het weghalen van zeven coffeeshops uit woonbuurten en van plekken waar sprake is van een overconcentratie.

Ze worden verplaatst naar een plek buiten de bebouwing waar ze beter controleerbaar zijn. Dus naar de randen van de stad.

Bij de actie CoffeeCorner zijn in totaal zeven coffeeshops betrokken: Annalaan, Bosscherweg, Scharnerweg, de twee boten aan de Maasboulevard, een van de twee coffeeshops in de Brusselsestraat en een van de twee in de Hoogbrugstraat. Welke van de twee, is onderdeel van de uiteindelijke ‘package deal’.

De nieuwe vestigingsplaatsen zijn: aan de zuidzijde van de stad (hoek Köbbesweg/Hoge Weerd; drie coffeeshops), aan de westzijde van de stad (Brusselseweg vóór de spoordijk; twee coffeeshops) en aan de noordoostzijde van de stad in de Beatrixhaven. Deze laatste locatie wordt pas ingevuld als de nieuwe afrit van de A2 gereed is, volgens planning in 2015. Tot die tijd is er een tijdelijke locatie aan de François de Veyestraat (twee coffeeshops).

De gemeente heeft deze plaatsen in het kader van het spreidingsbeleid zorgvuldig uitgezocht. De belangrijkste voorwaarde is dat ze liggen op zogenoemde ‘lege plekken’, niet in woonbuurten. Ook is er gekeken naar zaken als toegangswegen, beveiliging en controle, parkeermogelijkheden en aankleding van de nieuwe vestigingen. Bovendien zal de gemeente samen met de buurt en met politie en justitie een stevig handhavingsplan opstellen.

Verder is er rekening gehouden met de bezoekersstromen aan de Maastrichtse coffeeshops. Dertig procent van de klanten komt uit het zuiden (met name Walen, Fransen, Italianen en Spanjaarden), vijftien procent uit het oosten (met name Duitsers) en vijftien procent uit het westen (met name Vlamingen). Het is de bedoeling dat ze niet de stad hoeven te doorkruisen en direct bij het passeren van de gemeentegrens een coffeeshop aantreffen.

De gemeente is er alles aan gelegen om de overlast voor de stad en de woonomgeving in te dammen. De meeste overlast ontstaat niet door de coffeeshops zelf, maar door de massaliteit van de bezoekersstromen die ze aantrekken in woonbuurten en in de reeds overvolle binnenstad.

Het ware logisch geweest als met name aan de zuidkant van Maastricht een locatie was gevonden op het grondgebied van Eijsden, vlakbij de Belgische grens, op een leeg industrieterrein.

De Nederlandse buurgemeenten van Maastricht (Eijsden, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Margraten) voeren echter een nulbeleid inzake coffeeshops, en zijn voorlopig niet van plan mee te werken aan een spreidingsplan. Coffeeshops vestigen op grondgebied van de buurgemeenten is dus om pragmatische redenen (haalbaarheid en snelheid) voorlopig niet in beeld, hoewel Maastricht om principiële redenen daar wel voor zal blijven ijveren.

Maastricht en zijn buurgemeenten hebben namelijk een gezamenlijk probleem, namelijk dat ze zich in een regio bevinden die aantrekkelijk is voor buitenlandse cannabis-toeristen

De Belgische buurgemeenten (Visé, Riemst en Lanaken) voeren het nationaal beleid uit dat gebaseerd is op de overtuiging dat het softdrugsgebruik toeneemt als er coffeeshops worden gehuisvest. Van de andere kant wordt beperkt cannabisbezit in België, net als in Nederland, gedoogd.

Voor de aanschaf van cannabis zijn de Belgen echter aangewezen op Nederland, omdat België zelf geen coffee-shops duldt. Het probleem dat daardoor ontstaat in grens-steden als Maastricht, is een belangrijke aanleiding voor de actie CoffeeCorner. Het Maastrichts Stadsbestuur rekent er dan ook op dat de Belgische buurgemeenten er begrip voor hebben dat Maastricht zijn problemen – op eigen grondgebied – aanpakt.

Is er dan geen mogelijkheid om coffeeshops helemaal te verbieden? Ja, dat kan, maar een totaalverbod op coffeeshops is niet verstandig. De markt wordt niet kleiner, maar zal alleen maar ondergronds duiken en leiden tot meer illegaliteit en overlast, ook in grensgemeenten. En zoals gezegd: de coffeeshops zélf zijn het probleem meestal niet. Het is de meest en strengst gecontroleerde branche in Maastricht. Het probleem is overconcentratie, ligging in woonbuurten en het ontstaan van illegale verkooppunten. Dat gaat de gemeente nu aanpakken.

De gemeente heeft de vijftien vergunninghoudende coffeeshops betrokken bij het spreidingsplan CoffeeCorner. Daarin is afgesproken dat als het plan lukt, en iedereen zich aan de overlastbeperkende regels houdt, het stelsel van het ‘afnemend maximum’ wordt afgeschaft. Dan blijft het aantal coffeeshops in Maastricht in principe gehandhaafd op vijftien.

Hoewel de zeven coffeeshops verplaatst worden naar plekken die buiten woonbuurten liggen, wil de gemeente in overleg treden met de bewoners van de wijken die het dichtst in de buurt liggen. Op basis van samenwerking met de buurten op het gebied van inrichting, handhavingsplannen, aanrijroutes, parkeren, enzovoorts wil het stadsbestuur de plannen verder uitwerken.

Op het moment dat dit proces start ontvangen de betrokken-en een uitnodiging in de brievenbus met meer informatie.
Provincie:
Tag(s):