dinsdag, 25. april 2006 - 13:41

‘Schoon, slim, sterk’

Amsterdam

Dinsdag was staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu) te gast op het gemeentelijke afwerkingstation van Amsterdam. In aanwezigheid van zo’n 50 studenten van verschillende scholen in Nederland, maakte van Geel zijn nieuwe plannen voor het milieubeleid bekend. ‘Schoon, slim, sterk’ waren de eerste woorden van de staatssecretaris.

,,Schoon, omdat de inwoners van ons land recht hebben op een schone en veilige leefomgeving. Slim, omdat gezocht is naar instrumenten die passen bij de eisen van deze tijd. Sterk, omdat ik toe wil naar een beleid dat nog vele jaren meekan en van milieu een economische kans maakt,'' aldus de staatssecretaris. Van Geel heeft zijn plannen voor het nieuwe milieubeleid, de Toekomstagenda Milieu, vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nieuw milieubeleid is volgens de staatssecretaris nodig omdat het Nederlandse milieubeleid vastloopt: ,,Bij het uitvoeren van het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4) bleken de instrumenten van het milieubeleid tekort te schieten. Bovendien dwong de tegenvallende economie keuzes te maken. Hierdoor konden niet alle plannen uit het NMP4 direct worden uitgevoerd. Met de Toekomstagenda Milieu gaan we de doelstellingen van het milieubeleid alsnog halen.''

Het kabinet zet met de Toekomstagenda Milieu sterker in op Europa. Veel Nederlandse milieuvraagstukken zijn namelijk alleen in Europees verband op te lossen. ,,Wij hebben er belang bij als problemen aan de bron worden aangepakt, dus zorgen dat auto's en industrie schoon worden. Bedrijven in Europa kunnen zo op een eerlijke manier met elkaar concurreren omdat ze aan dezelfde milieu-eisen moeten voldoen.

''Voorstel is coalities te sluiten met gebieden met een even grote bevolkingsdichtheid en milieudruk als Nederland, zoals het Ruhrgebied, Po-vlakte en Greater London. Zij staan voor dezelfde opgave als Nederland. Gedacht wordt aan het samen stimuleren van schonere personenauto's, het uitwisselen van best practices of samen lobbyen in Brussel.

De sleutel voor het oplossen van milieuproblemen ligt volgens het kabinet bij het bedrijfsleven. De Toekomstagenda Milieu geeft daarom het bedrijfsleven meer de ruimte om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Denk hierbij onder meer aan het uitbreiden van de emissiehandel voor CO2 naar andere sectoren en broeikasgassen.

De overheid moet ook de eigen zaakjes op orde hebben. Daarom worden de regelgeving, vergunningverlening en handhaving aangepast aan de eisen van deze tijd. De taakverdeling tussen de verschillende overheden wordt ook onder de loep genomen. Als Nederlands grootste consument geeft de overheid ook zelf het goede voorbeeld. Vanaf 2010 is duurzaam inkopen een zwaarwegend criterium bij alles wat het Rijk aanschaft.

De Toekomstagenda Milieu is een agenderende nota met concrete plannen. Begin 2007 presenteert het kabinet een voortgangsrapportage met de stand van zaken en resultaten van de geplande acties.
Provincie:
Tag(s):