vrijdag, 8. december 2006 - 11:33

Almere stopt extra subsidie Omniworld Volleybal & Basketball

Almere

Het college van Almere stelt de raad voor om Omniworld Volleybal & Basketball nog eenmaal extra financiële ondersteuning te verlenen, zodat het lopende seizoen 2006 – 2007 goed kan worden afgerond. Wat het college betreft is dit de laatste keer dat extra financiële ondersteuning wordt gegeven, want het college keurt het door Omniworld VC & BC ingediende businessplan voor de periode 2006-2010 af.

Hierin wordt voor meerdere seizoenen extra financiële steun gevraagd bovenop de exploitatiesubsidie die Omniworld van de gemeente ontvangt. Het businessplan is onderworpen aan een ‘second opinion’ door een extern bureau, dat concludeert dat het businessplan onvoldoende onderbouwing biedt voor de gemeente Almere om aan het verzoek van Omniworld tegemoet te komen. Ook past het verzoek niet binnen de vastgestelde begrotingskaders waarin de exploitatiesubsidie aan Omniworld VC & BC de komende jaren stapsgewijs wordt teruggebracht.

Omniworld had eerder dit jaar om een overbruggingssubsidie van ruim € 842.000,- gevraagd voor het seizoen 2006 - 2007, omdat de nieuwe top- en breedtesporthal in Almere Poort door vertraging in de bouw nog niet in gebruik kon worden genomen. De oplevering is nu voorzien voor april 2007, terwijl de hal oorspronkelijk dit seizoen beschikbaar zou komen. Aan het verstrekken van deze extra financiële bijdrage stelde de gemeente als voorwaarde herziening van het businessplan en goedkeuring van de aangepaste versie.

Om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen is een eerste deel van het gevraagde bedrag deze zomer reeds toegekend. Het college stelt de raad voor om het tweede deel van het gevraagde bedrag ( € 542.000) ondanks het afkeuren van het herziene businessplan wel beschikbaar te stellen, zodat Omniworld het lopende seizoen kan afmaken en een alternatief plan kan ontwikkelen op basis van de gemeentelijke bijdrage zoals vastgelegd in de meerjarenbegroting. Dit proces zal in nauw overleg met de gemeente geschieden.

Ten aanzien van topsport streeft de gemeente naar een zakelijke relatie met organisaties die financieel op eigen benen kunnen staan. Met de realisering van de nieuwe top- en breedtesporthal in Almere Poort vindt het college dat de gemeente haar belangrijkste bijdrage aan goede voorwaarden voor topbasketball en –volleybal heeft geleverd.

Het scheppen van deze voorwaarden vindt het college een taak van de gemeente, maar structurele subsidiering van een topsportorganisatie niet. Ook in andere grote gemeenten is doorgaans geen sprake van structurele financiële steun voor topsportorganisaties.

De raad moet de komende weken nog haar goedkeuring verlenen aan de plannen.

Omniworld Volleybal & Basketball laat in een reactie op haar website weten 'dat zij in de komende weken een plan van aanpak zullen ontwikkelen waarmee ze in de aanloop naar het volgende seizoen voldoende financiele draagkracht hopen te genereren met als doel om top volleybal en basketball op het huidige niveau te kunnen handhaven'.
Provincie:
Tag(s):