vrijdag, 16. juni 2006 - 16:34

Almere zit 'bovenop' veelplegers

Almere

Het Openbaar Ministerie, de Politie Flevoland en de gemeente Almere hebben vandaag een convenant ondertekend om te komen tot een nieuwe aanpak van de zogenaamde veelplegers. Veelplegers zijn meervoudige daders tegen wie 10 keer of meer processen verbaal zijn opgemaakt en die door hun criminele gedrag grote maatschappelijke overlast en schade veroorzaken.

Het gaat in Almere om ongeveer 180 personen, van wie er ongeveer 100 minderjarig zijn. Deze relatief kleine groep maakt zich op grote schaal schuldig autokraken, winkeldiefstal, zakkenrollen, woninginbraak, fietsendiefstal etc. en is daarmee verantwoordelijk voor een groot deel van de onveiligheid en overlast in de stad. Veelplegers hebben vaak een meervoudige problematiek van psychiatrische problemen, schulden, verslaving en dakloosheid en komen daardoor moeilijk uit hun gedragspatroon.

In het convenant hebben de partijen afgesproken beter samen te gaan werken, bijvoorbeeld door tijdige informatie-uitwisseling. De nieuwe aanpak is niet langer zaakgericht, maar persoonsgericht. Het is de bedoeling dat voor iedere veelpleger een individueel plan wordt opgesteld. Dit plan bevat verschillende elementen als detentie, gedwongen afkicken of psychiatrische behandeling en nazorg door de gemeente.

Nieuw is de ISD-maatregel, op grond van deze maatregel kan een veelpleger tot 2 jaar in een Inrichting voor Stelselmatige Daders worden geplaatst. De partijen verwachten met deze persoonsgerichte aanpak het aantal veelplegers en de kans dat zij in herhaling vervallen te verkleinen.

De gemeente is verantwoordelijk voor de nazorg van veelplegers als zij terugkeren in de maatschappij. Daarbij gaat het om huisvesting, schuldhulpverlening en andere zorg, het begeleiden naar werk of scholing en het soepel doorlopen van procedures, bijv. voor een nieuw ID-bewijs of uitkering.

De nieuwe aanpak is arbeidsintensief en daarmee kostbaar. Omdat de financiële middelen beperkt zijn wordt gestart met 5 veelplegers. Op termijn moet dat uitgroeien naar 20. Vooralsnog wordt de aandacht gericht op meerderjarige veelplegers. Op dit moment wordt ook een aanpak voor minderjarige veelplegers ontwikkeld.

Als de aanpak succesvol blijkt moet deze voor alle veelplegers gaan gelden. Omdat met de aanpak van veelplegers veel maatschappelijke overlast en onveiligheid wordt tegengegaan, heeft de gemeente Almere een beroep gedaan op de ministeries van Justitie en VWS om meer geld beschikbaar te stellen voor deze aanpak.
Provincie:
Tag(s):