dinsdag, 25. april 2006 - 20:14

Ambassadeursrol voor burgemeester

Wageningen/Renkum

Burgemeester G.J.M. van Rumund van gemeente Wageningen en burgemeester P.M. Bruin-ooge van gemeente Renkum hebben van 18 t/m 22 april j.l. een werkbezoek gebracht aan de Twinning gemeenten Soldolovci en Ernestinovo (Wageningen) en Lovas (Renkum) in Oost- Slavonië, Kroatië.

Het fenomeen Twinning, anders dan een stedenband of zustergemeente, komt voort uit het MaTra-project (Maatschappelijke Transformatie) dat medio negentiger jaren onder VNG-international is opgezet ter bevordering van het democratiseringsproces in Kroatië, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Dit eerste project wordt momenteel opgevolgd door een project dat is gericht op het bevorderen van regionale samenwerking in het bredere verband en burgerparticipatie meer direct gericht op de voortgang van het democra-tiseringsproces in kleiner verband.

In het kader van regionale samenwerking lag het dan ook voor de hand dat de vertegenwoordigers van de buurgemeenten Wageningen en Renkum deels hun bezoek gezamenlijk hebben afgelegd, ondanks het feit dat de noden van Sodolovci en Ernestinovo (Wageningen) anders zijn dan die van de twinning gemeente Lovas van de gemeente Renkum.

Voor beide burgemeesters was het een eerste kennismaking met Oost-Slavonië, Kroatië, en dus ook het eerste tegenbezoek van burgemeester Bruinooge aan zijn collega Cirba van Lovas. Burgemeester Cirba bezocht, met een delegatie die een breed deel van de bevolking ver-tegenwoordigt, onze gemeente in 2004 naar aanleiding van de succesvolle afsluiting van het MaTra-project.

Op 18 april is een bezoek gebracht aan de Nederlandse ambassade in Zagreb. Hierbij hebben de burgemeesters zich uitgebreid laten informeren over de vorderingen, maar ook de drem-pels en hindernissen, in het proces van toetreding van Kroatië tot de EU. Met name werd de specifieke situatie van het Oost- Slavonisch gebied besproken, waar de strijd tussen Kroaten en Serven in 1991 heftige vormen heeft gekend. Een naam als die van de plaats Vucovar zal niemand vreemd zijn. De burgemeester liet dan ook weten niet alleen zwaar onder de indruk te zijn van het geweld dat heeft plaatsgevonden, maar ook van de enorme inzet van de bevolking in het proces van wederopbouw:

“Wij, die jaarlijks tijdens de Airborne herdenking stilstaan bij de oorzaak en de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, waarbij de nadruk ligt op de gedachte: dit nooit meer, worden ons pas bewust van het leed dat zich zo recent en zo dichtbij heeft voorgedaan als we het met eigen ogen aanschouwen en we ons bewust worden dat, ongeacht de oorzaak, het onze generatie is die dit heeft meegemaakt.�

Van 19 t/m 21 april 2006 vond het bezoek plaats aan de betreffende twinning gemeenten.Hierbij heeft de burgemeester kennis gemaakt met de raad en het college van Lovas. Daags daarna volgden kennismaking en gesprekken met de vertegenwoordigers van de verschillende NGO’s ( non governemental organizations), zoals van de ouderen en de jeugd. Ook werden de twee agrarische coöperatieven kort bezocht.

Met betrekking tot de toekomst hebben beide burgemeesters, de heren van Rumund en Bruinooge, de wens uitgesproken een ambassadeursrol te willen vervullen voor hun twinning gemeenten.

“Het gaat niet altijd om grote zakken met geld, niet alleen hebben we dat niet, het is ook niet altijd de oplossing. Onbekend maakt onbemind en met een toetreding voor de deur is het van het grootste belang mee te werken waar mogenlijk aan de stabiliteit van deze regio en dat betekent met name bevordering van werkgelegenheid, zeker in een land waar na de oorlog sprake is, in sommige regio’s,van een werkeloosheid van 60%.�, aldus burgemeester Bruinooge.

De eerste gezamenlijke actie die Wageningen en Renkum nu ondernemen is het zenden van een brief aan onze minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in het kader van zijn voorgenomen bezoek aan Oost-Slavonië, waarbij zij aandacht vragen voor drie belang-rijke onderwerpen:
1.De voortgang van ‘demining’ (opruimen van mijnen);

2.De mogelijkheden om fondsen te werven (EU en de minsteries voor Buitenlandse Zaken en Economische Zaken) ten behoeve van het bevorderen van werkgelegenheid;

3.Medewerking voor de gemeenten in hun voorgenomen rol als ambassadeur.
Provincie:
Tag(s):